Algemene voorwaarden – evenementen

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXPOSANTEN EN SPONSOREN VAN EVENEMENTEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(i) Exposant: degene die met Organisator een overeenkomst van deelname aan het Evenement heeft gesloten en heeft betaald om een Standruimte op het Evenement te houden;

(ii) Evenement: het evenement, de beurs, het congres of anderszins ter zake waarvan de Overeenkomst tot deelname is gesloten;

(iii) Locatie: locatie waar het Evenement plaats vindt:

(iv) Organisator: Misset Uitgeverij B.V (hierna: ‘Misset Uitgeverij’), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH) Doetinchem, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72187468, BTW nummer: NL 859021166B01;

(v) Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tot deelname dan wel sponsoring, in de vorm van een opdrachtbevestiging tussen de Organisator en Sponsor dan wel de Exposant aangaande onder andere het houden van een Standruimte gedurende het Evenement;

(vi) Promotiemogelijkheden en diensten: de in geld uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde mogelijkheden om zijn product, dienst of merk ander dan met behulp van een Standruimte onder de aandacht van de bezoekers te brengen;

(vii) Sponsor: degene die met Misset Uitgeverij een overeenkomst tot sponsoring ten behoeve van het Evenement heeft gesloten;

(viii) Sponsorgelden: de volgens de Overeenkomst van sponsoring door Sponsor aan Organisator verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Standruimte en overige overeengekomen diensten en voor de in die Overeenkomst omschreven door Organisator verrichte en te verrichten, algemene organisatorische diensten;

(ix) Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte aan Sponsor dan wel Exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte waarvan de locatie en de vorm door Misset Uitgeverij wordt aangegeven;

(x) Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden voor Exposanten en Sponsor van het Evenement dat door Misset Uitgeverij wordt georganiseerd.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Organisator en Exposant dan wel Sponsor. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen. In zaken waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Exposant dan wel Sponsor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Deze Voorwaarden gelden ook indien de Overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van een derde, die door Organisator is aangewezen om te bemiddelen in het aanbieden en verhuren van (reserveringen voor) Standruimte.

ARTIKEL 2. DATA, DUUR EN ANNULERING

2.1 Organisator stelt de Locatie en looptijd van het Evenement, waaronder de data voor opbouw, houden en afbouw, per Evenement nader vast.

2.2 Indien naar het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Organisator de vastgestelde data en/of de Locatie wijzigen, dan wel besluiten het Evenement geen doorgang te doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden zoals onvoldoende belangstelling of representatief aanbod van Exposanten, onderlinge onenigheid in de betreffende branche, die na belangenafweging naar het oordeel van Organisator het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen.

2.3 Bij wijziging van de vastgestelde data en/of Locatie blijft de Overeenkomst onverkort van kracht. Indien Organisator besluit het Evenement geen doorgang te doen vinden, blijft Exposant dan wel Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname dan wel sponsoring, op zijn verzoek door of middels Organisator gemaakte overige kosten integraal te voldoen.

2.4 In geen geval heeft Exposant dan wel Sponsor jegens Organisator alsdan enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden, noch kan hij vergoeding van enige gemaakte kosten van Organisator vorderen.

2.5 Deelname van Exposant dan wel Sponsor kan te allen tijde geweigerd worden bijvoorbeeld indien de factuur voor deelname niet voorafgaand aan het Evenement voldaan is.

2.6 Een inschrijving kan niet eenzijdig door Exposant dan wel Sponsor worden ingetrokken dan wel gewijzigd. Organisator kan een verzoek tot annulering van de inschrijving dan wel sponsoring inwilligen onder voorwaarde dat de betrokken Exposant een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt ten minste € 150,- administratiekosten bij annulering van de inschrijving na ontvangst van het inschrijfformulier; plus 75% van de deelnamekosten bij annulering tot 2 maanden voor de opbouwdag; en 100% van de deelnamekosten bij annulering minder dan 2 maanden voor de opbouwdag vermeerderd met de verschuldigde btw en eventuele aanvullende kosten.

2.7 Een verzoek tot annulering kan alleen schriftelijk per aangetekend schrijven geschieden, de datum van het inschrijfformulier is beslissend voor het tijdstip van annulering.

2.8 Indien Exposant niet in staat is deel te nemen aan het Evenement, is de Exposant bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen, na voorafgaand en toestemming van de Organisator.

2.9 Indien Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de Standruimte gebruikt te maken is Sponsor bevoegd om de Overeenkomst te annuleren tot maximaal 6 maanden voor aanvang van het Evenement. In dit geval is Sponsor 20% van de totaal overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels Organisator overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom. Bij annulering binnen 4-6 maanden voor aanvang van het Evenement bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van de Sponsorgelden plus overige kosten en eventuele eenmalige registratiesom. Bij annulering binnen 0-4 maanden voor aanvang van het Evenement bedraagt de annuleringsvergoeding 100% van de Sponsorgelden plus overige kosten en eventuele eenmalige registratiesom.

ARTIKEL 3. STANDRUIMTE

3.1 Men kan als Exposant dan wel Sponsor deelnemen aan het Evenement door zich in te schrijven op de wijze zoals door Organisator per Evenement vooraf bepaald.

3.2 Inschrijvingen worden, eventueel per sector, behandeld in volgorde van binnenkomst.

3.3 Exposant dan wel Sponsor heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de door Organisator vastgestelde Standruimte. De door Organisator vastgestelde plaats en omvang van de standruimte is bindend. Annulering kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 2.

3.4 Bij het bepalen van de plaats en omvang van de Standruimte als bedoeld in lid 2 houdt Organisator zoveel mogelijk rekening met eventuele door Exposant dan wel Sponsor kenbaar gemaakte wensen. Organisator is echter nimmer verplicht de door Exposant dan wel Sponsor aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan Standruimte naar eigen goeddunken indelen.

3.5 Op grond van bijzondere omstandigheden te harer beoordeling, is Organisator te allen tijde vóór aanvang van het Evenement gerechtigd een aan Exposant dan wel Sponsor toegewezen plaats van de Standruimte te wijzigen. Exposanten dan wel Sponsors kunnen geen recht doen gelden op vergoeding van enigerlei schade, direct of indirect geleden in verband met het in dit lid bepaalde.

3.6 Bij de inrichting, op- en afbouw van de Standruimte dient Exposant dan wel Sponsor zich te houden aan het in deze Voorwaarden bepaalde, overige door Organisator uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de namens de Locatie uitgevaardigde voorschriften en aanwijzingen en overheids- en brandweervoorschriften.

3.7 Nutsvoorzieningen die noodzakelijk zijn bij de inrichting van de Standruimte worden door Exposant dan wel Sponsor geregeld. Specifieke wensen dienen uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het Evenement door Exposant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de Organisator, Organisator heeft het recht specifieke wensen niet te honoreren en eventuele hieraan verbonden kosten aan Exposant in rekening te brengen.

3.8 Op het moment dat het Evenement aanvangt dient de Standruimte dusdanig ingericht te zijn dat deze aansluiten bij de uitstraling van het Evenement en de Locatie.

ARTIKEL 4. AANVULLENDE DIENSTVERLENING

4.1 Organisator kan ten behoeve van het Evenement aanvullende dienstverlening aan Exposant dan wel Sponsor bieden, zoals het verzorgen van diverse vormen van publiciteit en het verzorgen van diverse activiteiten. Deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de ter zake gesloten (aanvullende) Overeenkomst(en). Indien voor deze dienstverlening derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden eveneens van toepassing.

4.2 Tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid verweten kan worden, aanvaardt Organisator geen enkele aansprakelijkheid jegens de Exposant dan wel Sponsor voor de levering van aanvullende diensten.

ARTIKEL 5. BETALING

5.1 Exposant dan wel Sponsor zijn aansprakelijk voor alle aan Organisator verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelneming, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.

5.2 Ten aanzien van de Sponsorgelden geldt dat bij de opdrachtbevestiging 50% van de factuur dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van het Evenement de resterende 50%.

5.3 Betaling van de kosten voor de deelname aan het Evenement, de kosten voor de huur van de Standruimte, eventuele aanvullende dienstverlening en alle overige betalingen dienen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. De factuur voor de huur van de Standruimte wordt voor het plaatsvinden van het Evenement door Organisator aan Exposant toegestuurd. Extra faciliteiten en/of diensten worden na afloop van het Evenement aan Exposant gefactureerd.

5.4 Bij niet tijdige betaling van enig aan Organisator verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten zijn voor rekening van Exposant dan wel Sponsor waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

ARTIKEL 6. TOEGANG TOT DE LOCATIE

Alle Exposanten dan wel Sponsors zijn verplicht om op de Locatie een speciaal daartoe aan hen door Organisator verstrekte exposantenpas te dragen. Zonder pas heeft Exposant dan wel Sponsor geen toegang tot de Locatie. Deze passen zijn uitsluitend geldig op de dag van het Evenement. De exposantenpassen wordt voorafgaande aan het Evenement door Organisator aan Exposant dan wel Sponsor toegestuurd dan wel kan door hen de dag van het Evenement bij de registratiebalie bij de entree van het Evenement worden opgehaald. Exposant dan wel Sponsor moet ervoor zorgen dat iedereen van haar bedrijf in het bezit is van een dergelijke exposantenpas voordat zij de Locatie betreden.

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEELD- EN FILMOPNAMEN

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement berusten bij Organisator. Het is Exposant dan wel Sponsor niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator.

7.2 Exposant dan wel Sponsor is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Organisator, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken, waaronder mogelijk van Exposant dan wel Sponsor zelf, en dat Organisator deze opnamen openbaar kan (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een door Organisator uitgegeven tijdschrift en/of door haar geëxploiteerde website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van Organisator, het Evenement en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van Organisator en het Evenement). Exposant dan wel Sponsor kan aan deze opnamen geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Organisator is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect geleden door Exposant dan wel Sponsor (bezoeker, leverancier of medewerker van Exposant dan wel Sponsor daarbij inbegrepen) gevolgschade, letselschade en schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook tenzij hen ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Organisator komt.

8.2 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Organisator aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Exposant dan wel Sponsor geleden, en door de verzekering van Organisator uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag dat in verband met de Overeenkomst aan Exposant dan wel Sponsor in rekening is gebracht en tijdig is voldaan. Organisator is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.

8.3 Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Organisator gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Organisator, tekortschieten van door Organisator ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

8.4 Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van goederen in de ruimste zin des woords van Exposant dan wel Sponsor.

8.5 Exposant dan wel Sponsor kunnen op geen enkele wijze Organisator aansprakelijk stellen voor eventuele verwachte bezoekers aantallen en mogelijke verkoopopbrengsten van Exposant dan wel Sponsor.

ARTIKEL 9. GEDRAGSREGELS

9.1 Exposant dan wel Sponsor worden geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens de bezoekers en Organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van Exposanten, Sponsors en de bezoeker. Bij wangedrag, is Organisator bevoegd om Exposant dan wel Sponsor per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Organisator het recht om eventuele schade op hen te verhalen.

9.2 Iedere Exposant dan wel Sponsor wordt tevens geacht om zich jegens Organisator en het Evenement op social media en in andere media met respect op te stellen.

9.3 Exposant dan wel Sponsor zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de Locatie, de brandweer en andere bevoegden.

ARTIKEL 10. PRIVACY

10.1 De persoonsgegevens van Exposant dan wel Sponsor worden opgenomen in een gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Organisator. Organisator zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

10.2 Organisator legt de gegevens van Exposant dan wel Sponsor vast voor de uitvoering van de Overeenkomst tot deelname dan wel sponsoring alsmede om hen te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Organisator. Vastlegging en verwerking geschiedt conform het van toepassing zijnde privacy statement zoals gepubliceerd op de website van Organisator alsmede de bepalingen van de Algemene verordening persoonsgegevens.

10.3 Exposant dan wel Sponsor is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Organisator kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 10.2 en Exposant dan wel Sponsor gaat akkoord met het Privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. www.misset.com/privacy

10.4 Exposant dan wel Sponsor kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar privacy@misset.com of een brief te richten tot Organisator, ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

ARTIKEL 11. AANVULLENDE BEPALINGEN

11.1 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

11.2 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.