ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN MISSET UITGEVERIJ BV 

 

1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden (‘Inkoopvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanvragen,
aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en
diensten door een leverancier (‘Verkoper’), aan Misset Uitgeverij B.V., alsmede haar huidige en
toekomstige groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk ‘Koper’), waarbij de eventuele door Verkoper
gehanteerde algemene (verkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Misset
Uitgeverij B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH)
Doetinchem en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 72187468,
BTW-nummer: NL 859021166B01.
1.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke order, offerte en/of
overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.
1.3 Mochten niettemin op een aanvraag, aanbieding, offerte, orders/of overeenkomst zowel deze als
andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, terwijl specifieke bepalingen van de voorwaarden in
dat geval tegenstrijdig zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden.
1.4 Indien een of meer bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden nietig of niet (langer) rechtsgeldig
is/zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Inkoopvoorwaarden niet aan,
1.5 Koper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Inkoopvoorwaarden.

2. Orders en totstandkoming overeenkomst 
2.1 Orders van Koper zijn alleen bindend als zij door Koper schriftelijk dan wel per fax zijn verstrekt.
Koper is te allen tijde bevoegd de Verkoper te verzoeken de omvang en/of de specificaties van de
betreffende order te wijzigen.
2.2 Orders zijn slechts geldig indien gedaan door medewerkers van Koper die daartoe uitdrukkelijk zijn
gemachtigd blijkens inschrijving bij de Kamer van Koophandel of door schriftelijke volmacht. Hetzelfde
geldt voor het maken van voor Koper bindende afspraken.
2.3 Elke aanvaarding die afwijkt van de order van Koper of van deze Inkoopvoorwaarden geldt als een
verwerping van het aanbod van Koper, hoe ondergeschikt die afwijking ook is. De enkele verwijzing van
Verkoper naar diens algemene voorwaarden geldt, onverminderd artikel 1.2 niet als afwijking in de hier
bedoelde zin.
2.4 Op verzoek van de Koper is Verkoper gehouden voorafgaand aan productie een monster, proefdruk
of werktekening ter goedkeuring aan Koper voor te leggen. Verkoper is gehouden door Koper gewenste
verandering(en) in de order uit te voeren indien redelijkerwijs mogelijk. Elke wijziging in prijs en/of
levertijd die het gevolg is van zodanige verandering(en) zal tussen partijen schriftelijk worden
overeengekomen.
2.5 Verkoper zal niet zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Koper aan
derden overdragen dan wel aan derden uitbesteden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van Koper. Indien zodanige toestemming door Koper wordt gegeven, kunnen deze Inkoopvoorwaarden
jegens deze derde worden ingeroepen.

3. Prijs en betaling 
3.1 Verkoper vermeldt op de factuur het ordernummer van Koper en zendt de factuur naar het in de
order aangegeven adres.
3.2 De koopprijs omvat de prijs van de zaken, verpakking, transport, verzekering, invoerrechten en
aflevering. De in de order aangegeven prijs kan niet worden gewijzigd nadat de overeenkomst tot stand
is gekomen.
3.3 Koper is bevoegd hetgeen Verkoper aan Koper, al dan niet ingevolge het in de overeenkomst
bepaalde, verschuldigd is, te verrekenen met de door hem verschuldigde koopsom.
3.4 Koper zal onverminderd het bepaalde in lid 3, betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur,
welke door Verkoper wordt verstuurd na deugdelijke aflevering van de goederen, tenzij door Koper een
beroep wordt gedaan op het in artikel 8 bepaalde.

4. Levering, eigendomsovergang en risico
4.1 Levering geschiedt franco inclusief rechten op het overeengekomen adres en het overeengekomen
tijdstip. Zaken reizen voor risico van Verkoper.
4.2 De eigendom en het risico van de goederen gaan over op Koper nadat deze zijn geleverd, zo nodig
geïnstalleerd en goedgekeurd.
4.3 De in de order bepaalde leveringstermijn, welke begint te lopen vanaf de dag dat de overeenkomst is
gesloten, is fataal; bij overschrijding kan Koper de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden
conform artikel 8.
4.4 Verkoper zal iedere verwachte overschrijding van de levertijd terstond melden.
4.5 Koper heeft het recht levering na de overeengekomen leveringstermijn alleen te accepteren tegen
een door Koper te bepalen korting op de koopprijs, dan wel vergoeding van de hierdoor geleden schade.
4.6 Leveringen die afwijken van de in de order aangegeven hoeveelheden en specificaties alsmede
leveringen voor de overeengekomen leverdatum kunnen door Koper worden geweigerd en voor
rekening en risico van Verkoper worden geretourneerd. 

5. Inspectie
5.1 Koper is bevoegd de zaken reeds voor levering te (doen) inspecteren. Verkoper is verplicht Koper
daartoe in staat te stellen.
5.2 Indien Koper stelt dat de te leveren zaken niet in overeenstemming (zullen) zijn met het bepaalde in
artikel 6.1, is Verkoper gehouden alle maatregelen te treffen, noodzakelijk om de zaken alsnog in
overeenstemming te brengen, onverminderd de artikelen 3 en 4. 

6. Garantie 
6.1 Verkoper garandeert dat de geleverde goederen vrij zijn van gebreken en in al hun onderdelen in
overeenstemming zijn met het in de order gestelde en/of de door Koper ter beschikking gestelde of
goedgekeurde monsters, proefdrukken en/of werktekeningen en/of specificaties alsmede geldende
overheidsvoorschriften.
6.2 Verkoper garandeert dat de geleverde zaken en/of onderdelen daarvan geen inbreuk maken op
intellectuele en/of industriële en/of andere rechten van derden.
6.3 Indien de zaken niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in lid 1 en/of 2, kan Koper hetzij
binnen een door Koper gestelde termijn herstel of vervanging vorderen, hetzij – in spoedeisende
gevallen – op kosten van Verkoper deze zelf (doen) herstellen of vervangen, hetzij restitutie van of een
korting op de koopprijs bedingen welke overeenkomt met de aard en ernst van het gebrek, hetzij de
overeenkomst ontbinden conform artikel 8, onverminderd het recht van Koper volledige
schadevergoeding te vorderen.
6.4 Betaling door Koper betekent niet dat Koper afstand doet van haar rechten zoals neergelegd in dit
artikel.
6.5 Koper kan afgekeurde zaken voor rekening en risico van Verkoper retourneren.

7. Vrijwaring
7.1 Verkoper vrijwaart Koper terzake van alle schade uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen
vorderingen van derden, veroorzaakt door of in verband met (ondeugdelijkheid van) het geleverde – ook
indien Koper zich als fabrikant of leverancier presenteert – of doordat het geleverde in strijd is met
(exclusieve) rechten van derden, of door het niet (tijdig) leveren. Verkoper is verplicht zich terzake
afdoende te verzekeren en op eerste verzoek van Koper de verzekeringspolis ter inzage aan Koper ter
beschikking te stellen.
7.2 De vorenbedoelde vrijwaring geldt niet voor zover de schade veroorzaakt is door (gebreken in) door
Koper geleverde zaken.

8. Ontbinding en schadevergoeding 
8.1 Koper kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Verkoper met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de
overeenkomst opschorten,
a. Indien het faillissement of surseance van betaling van Verkoper is aangevraagd, dan wel uitgesproken
of indien Verkoper door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
over een substantieel deel van zijn vermogen verliest;
b. in het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Verkoper van
verplichtingen jegens Koper. Voor zover Verkoper niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Koper de
overeenkomst pas ontbinden nadat Verkoper een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en
nakoming binnen deze termijn uitblijft.
8.2 In geval van ontbinding van de koopovereenkomst zal Verkoper aan Koper vertragingsschade,
alsmede alle overige schade welke Koper door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van
ongedaan making, vergoeden.
8.3 Door ontbinding worden alle vorderingen van Koper op Verkoper onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Koper is gerechtigd alsdan bestaande vorderingen op Verkoper te verrekenen met eventueel aan
Verkoper verschuldigde bedragen.

9  (Intellectuele) eigendomsrechten
9.1 Alle monsters, proefdrukken, modellen, specificaties, merktekens, tekeningen, ontwerpen en andere
hulpmiddelen of onderdelen die door Koper ter beschikking van Verkoper zijn gesteld, dan wel door
Koper zijn gefinancierd, alsmede de (exclusieve) rechten met betrekking tot de voor Koper vervaardigde
zaken zijn eigendom van Koper, of zullen, indien nodig, op eerste verzoek van Koper aan Koper worden
overgedragen.
9.2 Verkoper zal de zaken als bedoeld in lid 1 op eerste aanvraag in goede staat aan Koper retourneren,
dan wel afleveren.
9.3 Indien op de door Verkoper te leveren en/of geleverde zaken merken, handelsnamen en/of andere
aanduidingen van Koper zijn aangebracht is Verkoper nimmer gerechtigd zodanige zaken aan derden te
leveren, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.
9.4 Verkoper zal de aan Koper toebehorende zaken tegen nieuwwaarde verzekeren.

10. Persoonsgegevens 
10.1 Alle NAW- dan wel andere persoonsgegevens, in welke vorm dan ook, welke door Koper aan
Verkoper worden verstrekt, blijven eigendom van Koper. Verkoper zal deze gegevens niet aan enige
derde ter beschikking stellen. Verkoper zal voldoende maatregelen nemen ter beveiliging van deze
gegevens tegen verlies, diefstal of inbreuk door derden. Deze maatregelen zullen een passend
beveiligingsniveau garanderen. Verkoper zal deze gegevens aan Koper retourneren dan wel doen
verwijderen nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst
tussen partijen.
10.2 Persoonlijke gegevens van Verkoper worden door Koper in een klantenbestand opgeslagen. Dit
bestand wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Misset Uitgeverij B.V. is
verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een
overeenkomst met of bij het plaatsen van een bestelling door Koper met als doel om uitvoering te
kunnen geven aan de overeenkomst en een administratie bij te houden van alle leveranciers.
10.3 Verkoper is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van
persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Koper kan worden gemaakt als bedoeld in artikel
10.2 en Verkoper gaat akkoord met het privacy statement dat is gepubliceerd op o.a.
misset.com/privacy.
10.4 Verkoper kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te
vullen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy@misset.com of een brief te richten tot
Misset Uitgeverij B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

11. Geheimhouding 
11.1 Verkoper is verplicht tot geheimhouding van alle door Koper in verband met de order verstrekte
gegevens en inlichtingen, met inbegrip van de goederen als bedoeld in artikel 9.1 alsmede ten aanzien
van de te vervaardigen zaken, de daaraan ten grondslag liggende kennis en de bedrijfsvoering van de
Koper.
11.2 Verkoper zal niet de goederen en/of informatie als bedoeld in lid 1 gebruiken voor een ander doel
dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld dan wel deze ter beschikking stellen van derden.

12. Toepasselijk recht: bevoegde rechter 
12.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met orders en/of overeenkomsten
waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

Misset Uitgeverij B.V., Doetinchem 1 januari 2019