English version

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MISSET UITGEVERIJ BV 

A – ALGEMEEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID 
1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door Misset Uitgeverij B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH) Doetinchem. Misset Uitgeverij B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72187468, BTW nummer: NL 859021166B01. 
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Misset Uitgeverij en rechtspersonen (‘Klant’’) gesloten overeenkomsten (‘Overeenkomst’) bestaande uit onder andere een abonnementsovereenkomst (‘Abonnement’) met betrekking tot de door Misset Uitgeverij uitgegeven (online) magazines (‘Tijdschriften) dan wel een overeenkomst met betrekking tot een (online) aankoop van een ander product of dienst, zoals online toegang (‘Product’). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Misset Uitgeverij aan Klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door Klant bij Misset Uitgeverij geplaatste (online) bestellingen. 
1.3 Door het afsluiten van een Overeenkomst met betrekking tot een Abonnement of (online) bestelling van een Product, gaat Klant akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.4. 
1.4 Misset Uitgeverij heeft het recht om deze Voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexatie. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van Misset Uitgeverij en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden. 
1.5 Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan klantenservice@misset.com of de Voorwaarden kunnen via 0314 35 83 58 worden opgevraagd. De Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.misset.com en op de individuele websites van de door Misset Uitgeverij uitgegeven Tijdschriften.
1.6 Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (A) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdeel B, prevaleert de inhoud van onderdeel B.

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT 
2.1 Misset Uitgeverij is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan Misset Uitgeverij is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Misset Uitgeverij komt. Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door Klant van enig door Misset Uitgeverij geleverd Product of Abonnement, tenzij Misset Uitgeverij aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Misset Uitgeverij.
2.2 Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan Misset Uitgeverij schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal Misset Uitgeverij op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.
2.3 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Misset Uitgeverij aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van Misset Uitgeverij uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Misset Uitgeverij beperkt tot maximaal viermaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend Euro). Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden. 
2.4 Alle (redactionele) informatie, op de Websites en in de (online) Tijdschriften is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen Misset Uitgeverij en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Misset Uitgeverij en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.
2.5 Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Misset Uitgeverij gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Misset Uitgeverij, tekortschieten van door Misset Uitgeverij ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie. 
2.6 De Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door de Klant met Misset Uitgeverij wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

ARTIKEL 3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
3.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, op alle door Misset Uitgeverij uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij Misset Uitgeverij en/of haar licentiegevers. Niets uit die publicaties in Tijdschriften, Websites of anderszins door Misset Uitgeverij openbaargemaakt mag door of met medewerking van Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Misset Uitgeverij.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN 
4.1 Alle door Misset Uitgeverij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.
4.2 De aanvaarding van een (online)bestelling (‘Bestelling’) door Misset Uitgeverij geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat Misset Uitgeverij met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan Misset Uitgeverij verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Misset Uitgeverij van deze Bestelling.
4.3 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Misset Uitgeverij is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is Misset Uitgeverij gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is Misset Uitgeverij niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.
4.4 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Misset Uitgeverij worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Misset Uitgeverij uitdrukkelijk worden aanvaard.
4.5 Misset Uitgeverij heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.
4.6 De door Misset Uitgeverij gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Misset Uitgeverij schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

ARTIKEL 5. VRAGEN, KLACHTEN EN ADRESWIJZIGING
5.1 Vragen met betrekking tot het Abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan Misset Uitgeverij ter attentie van de Afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 0314 35 83 58 of per e-mail via klantenservice@misset.com.
5.2 Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan of de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan Misset Uitgeverij via de in artikel 5.1 genoemde mogelijkheden. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak van Klant ter zake gebreken in de Abonnementen, Diensten en/of Producten. Misset Uitgeverij neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren. 
5.3 Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Tijdschrift geven Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5.4 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de Abonnee/Klant zowel de oude als de nieuwe gegevens tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Misset Uitgeverij door te geven.
5.5 Klant kan binnen veertien (14) dagen na levering van Producten, met uitzondering van tijdschriften en Producten die op basis van een Abonnement worden geleverd, het Product retourneren aan Misset Uitgeverij. Dit retourrecht geldt slechts in het geval het Product niet door Klant was besteld of Klant het Product met fysieke beschadiging heeft ontvangen. 

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
6.1 De door Misset Uitgeverij gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief administratie-, installatie-, transport- en verzendkosten, tenzij anders vermeld. 
6.2 In het geval Klant een bestelling online plaatst via de website van Misset Uitgeverij, dient   betaling direct te geschieden op de wijze zoals op de website is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een toegezonden factuur. 
6.3 Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen. Misset Uitgeverij heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Klant te verlangen.  
6.4 De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Klant, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag. Indien Klant ook na aanmaning niet of niet tijdig volledig betaalt, is Klant aan Misset Uitgeverij naast de hiervoor bedoelde rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% met een minimum van EUR 150,= exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. 
6.5 Klant is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door Misset Uitgeverij. 
6.6 Misset Uitgeverij mag de prijzen wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een prijswijziging per direct in. 

ARTIKEL 7. OVERDRACHT 
Misset Uitgeverij mag uit deze Voorwaarden of de met Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende recht en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden overdragen in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Misset Uitgeverij of in het kader van de overdracht van een titel, website, een product of een dienst van Misset Uitgeverij overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen Misset Uitgeverij en Klant naleeft. Misset Uitgeverij zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Misset Uitgeverij niet aan een derde overdragen, tenzij Misset Uitgeverij daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

ARTIKEL 8. PRIVACY
8.1 Misset Uitgeverij respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door Misset Uitgeverij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens van Klanten is het privacy statement en het cookie statement van Misset Uitgeverij van toepassing.
8.2 Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar privacy@misset.com of een brief te richten tot Misset Uitgeverij B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
9.1 Op deze Voorwaarden en op de tussen Klant en Misset Uitgeverij gesloten Overeenkomst is uitsluitendNederlands recht van toepassing. 
9.2 Alle geschillen tussen Misset Uitgeverij en Klant zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.

B – SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN
Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Misset Uitgeverij met betrekking tot een (online) Bestelling van een Abonnement op een door Misset Uitgeverij uitgegeven (online) Tijdschrift, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder A.) de onderhavige voorwaarden abonnementen van toepassing.

ARTIKEL 10. AANGAAN ABONNEMENT EN WELKOMSTGESCHENK 
10.1 Een Abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een Abonnement wordt door Misset Uitgeverij schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigd. De bevestiging bevat onder andere het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van Misset Uitgeverij.
10.2 Misset Uitgeverij heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Klant tot het aangaan van een Abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal Misset Uitgeverij dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen. 
10.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende de periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op het Tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Misset Uitgeverij het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen.
10.4 Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.
10.5 In het onverhoopte geval dat een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Misset Uitgeverij een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee. Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt Abonnee het verschil terug. Als het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij Abonnee in rekening gebracht. Als Abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft Abonnee tot een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.
10.6 Misset Uitgeverij doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Misset Uitgeverij Abonnee daarvan op de hoogte stellen.
10.7 Eventuele gebreken of schade aan het welkomstgeschenk dienen door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan Misset Uitgeverij te worden gemeld via 0314 35 83 58 dan wel per e-mail klantenservice@misset.com. Misset Uitgeverij is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

ARTIKEL 11. LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT 
11.1 Tenzij anders is overeengekomen, hebben Abonnementen een looptijd van twaalf (12) maanden. Tenzij anders is overeengekomen, geldt als ingangsdatum de aanvang van de abonnementsperiode zoals aangegeven op de factuur
11.2 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 11.1 wordt het Abonnement telkens stilzwijgend verlengd met een periode van twaalf (12) maanden tenzij Klant het Abonnement tenminste één (1) maand voor het einde van de lopende abonnementsperiode schriftelijk opzegt.

ARTIKEL 12. TARIEVEN, PRIJSWIJZIGING EN BETALING 
12.1 De door Misset Uitgeverij gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
12.2 Het abonnementsgeld wordt door Misset Uitgeverij voorafgaand op jaarbasis bijKlant in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.
12.3 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft Misset Uitgeverij het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Misset Uitgeverij gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen conform artikel 6.5 van deze Voorwaarden.
12.4 Misset Uitgeverij behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het Abonnement te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, verhoging van de grondstofprijzen of andere onvoorziene prijsstijgingen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Tijdschrift gepubliceerd. 
12.5 Het storneren van een door Misset Uitgeverij (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Klant niet van zijn betalingsverplichting.

ARTIKEL 13. BEZORGING
13.1 Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van het Abonnement, zal Misset Uitgeverij zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.
13.2 Misset Uitgeverij is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen Abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.
13.3 Klant dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen te melden aan Misset Uitgeverij ter attentie van de afdeling Klantenservice (zie artikel 5.1). Misset Uitgeverij zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het Tijdschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot de bezorging geven Abonnee niet het recht de betaling van het abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen of op te schorten. 
13.4 Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen.
13.5 Klant dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vierweken van tevoren, aan Misset Uitgeverij te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Klant dienen zo spoedig mogelijk aan Misset Uitgeverij gemeld te worden.

ARTIKEL 14. STAKEN EN WIJZIGING INHOUD EN LAY-OUT VAN HET TIJDSCHRIFT 
14.1 Misset Uitgeverij is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van haar Tijdschriften naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Misset Uitgeverij ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief. 
14.2 In geval van een staking van een Tijdschrift zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van het Tijdschrift. In het geval van vervanging van een Tijdschrift door een andere uitgave of een wijziging van het Tijdschrift waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door Misset Uitgeverij toegezegde prestatie, heeft Klant het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende of aangepaste Tijdschrift, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling. 

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITES VAN MISSET UITGEVERIJ

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw bezoek aan en gebruik van de websites van Misset Uitgeverij B.V. (hierna “Misset Uitgeverij”) alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”). Door uw bezoek aan en gebruik van de websites van Misset Uitgeverij gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
Misset Uitgeverij besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar websites. Misset Uitgeverij kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de websites volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de websites. Misset Uitgeverij is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de websites is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden. Misset Uitgeverij kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. U bent zich er van bewust dat een website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Misset Uitgeverij ter zake niet aansprakelijk is.De informatie op deze site wordt continu aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Links naar andere websites
De websites van Misset Uitgeverij kunnen links naar andere websites bevatten. Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de websites waarnaar Misset Uitgeverij linkt.

Intellectuele eigendomsrechten
De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de handelsnamen van Misset Uitgeverij, de bijbehorende logo’s, de door Misset Uitgeverij vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van de websites van Misset Uitgeverij berusten uitsluitend bij Misset Uitgeverij. Misset Uitgeverij behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Misset Uitgeverij. Misset Uitgeverij mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Misset Uitgeverij heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen. 

Gebruik van de websites
Bij het gebruik van de websites van Misset Uitgeverij dient u:
• in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
• alle toepasselijke gedragscodes na te leven;
• de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:
• gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
• het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van Misset Uitgeverij heeft verkregen;
• het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Misset Uitgeverij;
• het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
• het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen;
• het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.Door u verstrekte informatie en materiaal. Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.Wij respecteren de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de websites van Misset Uitgeverij. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:
• uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;• een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makende materiaal is aangetroffen;
• een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
• een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
• uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.
• U kunt de informatie zenden aan: Misset Uitgeverij B.V. t.a.v. Klantenservice, Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem of per e-mail aan: klantenservice@misset.com

Persoonsgegevens
Indien u op de websites van Misset Uitgeverij persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is ons privacy statement (www.misset.com/privacy) van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via de klantenservice: telefoonnummer 0314-35 83 58 of via e-mail: klantenservice@misset.com

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd: 1 januari 2020/ © Misset Uitgeverij B.V.

© 2020 Misset Uitgeverij B.V.