English version

 

 1. Algemene inkoopvoorwaarden
 2. Copyright notice
 3. Algemene gebruikersvoorwaarden websites
 4. Algemene leverings- en webshopvoorwaarden
 5. Algemene advertentievoorwaarden
 6. Algemene actievoorwaarden
 7. Algemene voorwaarden bezoekers evenementen
 8. Algemene voorwaarden exposanten en sponsors evenementen

Algemene inkoopvoorwaarden Misset Uitgeverij B.V.

 

 1. Toepasselijkheid1.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden (‘Inkoopvoorwaarden’) zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten door een leverancier (‘Verkoper’), aan Misset Uitgeverij B.V., alsmede haar huidige en toekomstige groepsmaatschappijen (hierna gezamenlijk ‘Koper’), waarbij de eventuele door Verkoper gehanteerde algemene (verkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand worden gewezen. Misset Uitgeverij B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH) Doetinchem en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 72187468, BTW-nummer: NL 859021166B01.1.2 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Inkoopvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor de specifieke order, offerte en/of overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.1.3 Mochten niettemin op een aanvraag, aanbieding, offerte, orders/of overeenkomst zowel deze als andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard, terwijl specifieke bepalingen van de voorwaarden in dat geval tegenstrijdig zijn, dan prevaleren de bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden.

  1.4 Indien een of meer bepalingen van deze Inkoopvoorwaarden nietig of niet (langer) rechtsgeldig is/zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Inkoopvoorwaarden niet aan,

  1.5 Koper behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Inkoopvoorwaarden.

   

 2. Orders en totstandkoming overeenkomst

2.1 Orders van Koper zijn alleen bindend als zij door Koper schriftelijk dan wel per fax zijn verstrekt. Koper is te allen tijde bevoegd de Verkoper te verzoeken de omvang en/of de specificaties van de betreffende order te wijzigen.

2.2 Orders zijn slechts geldig indien gedaan door medewerkers van Koper die daartoe uitdrukkelijk zijn gemachtigd blijkens inschrijving bij de Kamer van Koophandel of door schriftelijke volmacht. Hetzelfde geldt voor het maken van voor Koper bindende afspraken.

2.3 Elke aanvaarding die afwijkt van de order van Koper of van deze Inkoopvoorwaarden geldt als een verwerping van het aanbod van Koper, hoe ondergeschikt die afwijking ook is. De enkele verwijzing van Verkoper naar diens algemene voorwaarden geldt, onverminderd artikel 1.2 niet als afwijking in de hier bedoelde zin.

2.4 Op verzoek van de Koper is Verkoper gehouden voorafgaand aan productie een monster, proefdruk of werktekening ter goedkeuring aan Koper voor te leggen. Verkoper is gehouden door Koper gewenste verandering(en) in de order uit te voeren indien redelijkerwijs mogelijk. Elke wijziging in prijs en/of levertijd die het gevolg is van zodanige verandering(en) zal tussen partijen schriftelijk worden overeengekomen.

2.5 Verkoper zal niet zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Koper aan derden overdragen dan wel aan derden uitbesteden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper. Indien zodanige toestemming door Koper wordt gegeven, kunnen deze Inkoopvoorwaarden jegens deze derde worden ingeroepen.

 

3. Prijs en betaling

3.1 Verkoper vermeldt op de factuur het ordernummer van Koper en zendt de factuur naar het in de order aangegeven adres.

3.2 De koopprijs omvat de prijs van de zaken, verpakking, transport, verzekering, invoerrechten en aflevering. De in de order aangegeven prijs kan niet worden gewijzigd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3 Koper is bevoegd hetgeen Verkoper aan Koper, al dan niet ingevolge het in de overeenkomst bepaalde, verschuldigd is, te verrekenen met de door hem verschuldigde koopsom.

3.4 Koper zal onverminderd het bepaalde in lid 3, betalen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, welke door Verkoper wordt verstuurd na deugdelijke aflevering van de goederen, tenzij door Koper een beroep wordt gedaan op het in artikel 8 bepaalde.

 

4. Levering, eigendomsovergang en risico

4.1 Levering geschiedt franco inclusief rechten op het overeengekomen adres en het overeengekomen tijdstip. Zaken reizen voor risico van Verkoper.

4.2 De eigendom en het risico van de goederen gaan over op Koper nadat deze zijn geleverd, zo nodig geïnstalleerd en goedgekeurd.

4.3 De in de order bepaalde leveringstermijn, welke begint te lopen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten, is fataal; bij overschrijding kan Koper de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden conform artikel 8.

4.4 Verkoper zal iedere verwachte overschrijding van de levertijd terstond melden.

4.5 Koper heeft het recht levering na de overeengekomen leveringstermijn alleen te accepteren tegen een door Koper te bepalen korting op de koopprijs, dan wel vergoeding van de hierdoor geleden schade.

4.6 Leveringen die afwijken van de in de order aangegeven hoeveelheden en specificaties alsmede leveringen voor de overeengekomen leverdatum kunnen door Koper worden geweigerd en voor rekening en risico van Verkoper worden geretourneerd.

 

5. Inspectie

5.1 Koper is bevoegd de zaken reeds voor levering te (doen) inspecteren. Verkoper is verplicht Koper daartoe in staat te stellen.

5.2 Indien Koper stelt dat de te leveren zaken niet in overeenstemming (zullen) zijn met het bepaalde in artikel 6.1, is Verkoper gehouden alle maatregelen te treffen, noodzakelijk om de zaken alsnog in overeenstemming te brengen, onverminderd de artikelen 3 en 4.

 

6. Garantie

6.1 Verkoper garandeert dat de geleverde goederen vrij zijn van gebreken en in al hun onderdelen in overeenstemming zijn met het in de order gestelde en/of de door Koper ter beschikking gestelde of goedgekeurde monsters, proefdrukken en/of werktekeningen en/of specificaties alsmede geldende overheidsvoorschriften.

6.2 Verkoper garandeert dat de geleverde zaken en/of onderdelen daarvan geen inbreuk maken op intellectuele en/of industriële en/of andere rechten van derden.

6.3 Indien de zaken niet in overeenstemming zijn met het bepaalde in lid 1 en/of 2, kan Koper hetzij binnen een door Koper gestelde termijn herstel of vervanging vorderen, hetzij – in spoedeisende gevallen – op kosten van Verkoper deze zelf (doen) herstellen of vervangen, hetzij restitutie van of een korting op de koopprijs bedingen welke overeenkomt met de aard en ernst van het gebrek, hetzij de overeenkomst ontbinden conform artikel 8, onverminderd het recht van Koper volledige schadevergoeding te vorderen.

6.4 Betaling door Koper betekent niet dat Koper afstand doet van haar rechten zoals neergelegd in dit artikel.

6.5 Koper kan afgekeurde zaken voor rekening en risico van Verkoper retourneren.

 

7. Vrijwaring

7.1 Verkoper vrijwaart Koper terzake van alle schade uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen vorderingen van derden, veroorzaakt door of in verband met (ondeugdelijkheid van) het geleverde – ook indien Koper zich als fabrikant of leverancier presenteert – of doordat het geleverde in strijd is met (exclusieve) rechten van derden, of door het niet (tijdig) leveren. Verkoper is verplicht zich terzake afdoende te verzekeren en op eerste verzoek van Koper de verzekeringspolis ter inzage aan Koper ter beschikking te stellen.

7.2 De vorenbedoelde vrijwaring geldt niet voor zover de schade veroorzaakt is door (gebreken in) door Koper geleverde zaken.

 

8. Ontbinding en schadevergoeding

8.1 Koper kan de overeenkomst door middel van een aangetekende brief aan Verkoper met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, dan wel zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst opschorten,

a Indien het faillissement of surseance van betaling van Verkoper is aangevraagd, dan wel uitgesproken of indien Verkoper door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een substantieel deel van zijn vermogen verliest;

b in het geval van gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming door Verkoper van verplichtingen jegens Koper. Voor zover Verkoper niet reeds dadelijk in verzuim is, kan Koper de overeenkomst pas ontbinden nadat Verkoper een redelijke termijn voor nakoming is gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

8.2 In geval van ontbinding van de koopovereenkomst zal Verkoper aan Koper vertragingsschade, alsmede alle overige schade welke Koper door de ontbinding ondervindt, waaronder de kosten van ongedaan making, vergoeden.

8.3 Door ontbinding worden alle vorderingen van Koper op Verkoper onmiddellijk opeisbaar.

8.4 Koper is gerechtigd alsdan bestaande vorderingen op Verkoper te verrekenen met eventueel aan Verkoper verschuldigde bedragen.

 

9. (Intellectuele) eigendomsrechten

9.1 Alle monsters, proefdrukken, modellen, specificaties, merktekens, tekeningen, ontwerpen en andere hulpmiddelen of onderdelen die door Koper ter beschikking van Verkoper zijn gesteld, dan wel door Koper zijn gefinancierd, alsmede de (exclusieve) rechten met betrekking tot de voor Koper vervaardigde zaken zijn eigendom van Koper, of zullen, indien nodig, op eerste verzoek van Koper aan Koper worden overgedragen.

9.2 Verkoper zal de zaken als bedoeld in lid 1 op eerste aanvraag in goede staat aan Koper retourneren, dan wel afleveren.

9.3 Indien op de door Verkoper te leveren en/of geleverde zaken merken, handelsnamen en/of andere aanduidingen van Koper zijn aangebracht is Verkoper nimmer gerechtigd zodanige zaken aan derden te leveren, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper.

9.4 Verkoper zal de aan Koper toebehorende zaken tegen nieuwwaarde verzekeren.

 

10. Persoonsgegevens

10.1 Alle NAW- dan wel andere persoonsgegevens, in welke vorm dan ook, welke door Koper aan Verkoper worden verstrekt, blijven eigendom van Koper. Verkoper zal deze gegevens niet aan enige derde ter beschikking stellen. Verkoper zal voldoende maatregelen nemen ter beveiliging van deze gegevens tegen verlies, diefstal of inbreuk door derden. Deze maatregelen zullen een passend beveiligingsniveau garanderen. Verkoper zal deze gegevens aan Koper retourneren dan wel doen verwijderen nadat deze gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

10.2 Persoonlijke gegevens van Verkoper worden door Koper in een klantenbestand opgeslagen. Dit bestand wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Misset Uitgeverij B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een overeenkomst met of bij het plaatsen van een bestelling door Koper met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst en een administratie bij te houden van alle leveranciers.

10.3 Verkoper is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Koper kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 10.2 en Verkoper gaat akkoord met het privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. misset.com/privacy.

10.4 Verkoper kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy@misset.com of een brief te richten tot Misset Uitgeverij B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

 

11. Geheimhouding

11.1 Verkoper is verplicht tot geheimhouding van alle door Koper in verband met de order verstrekte gegevens en inlichtingen, met inbegrip van de goederen als bedoeld in artikel 9.1 alsmede ten aanzien van de te vervaardigen zaken, de daaraan ten grondslag liggende kennis en de bedrijfsvoering van de Koper.

11.2 Verkoper zal niet de goederen en/of informatie als bedoeld in lid 1 gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld dan wel deze ter beschikking stellen van derden.

 

12. Toepasselijk recht: bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit en/of verband houdende met orders en/of overeenkomsten waarop deze Inkoopvoorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Misset Uitgeverij B.V., Doetinchem 1 januari 2019

 

De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de naam Misset Uitgeverij, de bijbehorende logos, de door Misset Uitgeverij vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van deze website berusten uitsluitend bij Misset Uitgeverij. Misset Uitgeverij behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Misset Uitgeverij.

Misset Uitgeverij mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Misset Uitgeverij heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

 

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE WEBSITES VAN MISSET UITGEVERIJ

 

Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op uw bezoek aan en gebruik van de websites van Misset Uitgeverij B.V. (hierna “Misset Uitgeverij”) alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (“de Informatie”). Door uw bezoek aan en gebruik van de websites van Misset Uitgeverij gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Aansprakelijkheid
Misset Uitgeverij besteedt veel aandacht en zorg aan de inhoud en samenstelling van haar websites. Misset Uitgeverij kan desondanks niet garanderen dat alle gegevens op de websites volledig en/of juist zijn en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de al dan niet tijdelijke (on)bereikbaarheid van de websites. Misset Uitgeverij is evenmin aansprakelijk voor de inhoud van de content die door gebruikers dan wel derden, waaronder adverteerders op de websites is geplaatst of anderszins afkomstig is van derden.

Misset Uitgeverij kan er evenmin voor instaan dat de informatie op de websites geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beweringen over deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. U bent zich er van bewust dat een website feitelijk onjuiste, beledigende, onfatsoenlijke of onsmakelijke content kan bevatten, en accepteert uitdrukkelijk dat Misset Uitgeverij ter zake niet aansprakelijk is.

De informatie op deze site wordt continu aangevuld en/of aangepast. Wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Links naar andere websites

De websites van Misset Uitgeverij kunnen links naar andere websites bevatten. Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met (persoons)gegevens van gebruiker. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de websites waarnaar Misset Uitgeverij linkt.

Intellectuele eigendomsrechten
De auteursrechten en alle overige (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de handelsnamen van Misset Uitgeverij, de bijbehorende logo’s, de door Misset Uitgeverij vervaardigde content (waaronder tekst en beeld), de look & feel en het format van de websites van Misset Uitgeverij berusten uitsluitend bij Misset Uitgeverij. Misset Uitgeverij behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Deze website en onderdelen daarvan mogen niet worden gewijzigd, doorgestuurd, verspreid, verveelvoudigd of openbaargemaakt, tenzij voor persoonlijk gebruik of met toestemming van Misset Uitgeverij.

Misset Uitgeverij mag in voorkomende gevallen informatie van deze website verwijderen of (tijdelijk) ontoegankelijk maken als er sprake is van mogelijke inbreuk op rechten van derden. Misset Uitgeverij heeft ook het recht om eventueel ingezonden tekst-, beeld- en/of geluidsmateriaal op welke manier dan ook aan te passen dan wel te verwijderen.

 

Gebruik van de websites
Bij het gebruik van de websites van Misset Uitgeverij dient u:

 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven;
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:
 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor onze gelieerde ondernemingen, onze klanten, voor andere gebruikers van onze internetdiensten en websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het e-mailadres via de internetdiensten en websites van Misset Uitgeverij heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de internetdiensten en websites van Misset Uitgeverij;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen;
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.Door u verstrekte informatie en materiaalIndien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.


Op bepaalde onderdelen van de website kunnen de gebruikers zelf informatie plaatsen. Het is voor ons onmogelijk vooraf deze informatie te controleren. Wij zijn hiervoor dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Wij behouden ons het recht voor deze informatie op elk moment in te korten, te wijzigen of te verwijderen.

Wij respecteren de (intellectuele) eigendomsrechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de websites van Misset Uitgeverij. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
 • uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.
 • U kunt de informatie zenden aan: Misset Uitgeverij B.V. t.a.v. Klantenservice, Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem of per e-mail aan: klantenservice@misset.com

Persoonsgegevens
Indien u op de websites van Misset Uitgeverij persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals uw naam en e-mailadres, is ons privacy statement (www.misset.com/privacy) van toepassing. Wij raden u aan deze privacyverklaring goed te lezen voordat u ons deze gegevens verstrekt.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Contact
Indien u een vraag of klacht heeft over deze website neem dan contact met ons op via de klantenservice: telefoonnummer 0314-35 83 58 of via e-mail: klantenservice@misset.com

Diversen
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen en correcties in deze website en/of deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn laatst gewijzigd: 1 januari 2019/ © Misset Uitgeverij B.V.

 

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN WEBSHOPVOORWAARDEN MISSET UITGEVERIJ B.V.

 

A – ALGEMEEN

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene leverings- en webshopvoorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn opgesteld door Misset Uitgeverij B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH) Doetinchem. Misset Uitgeverij B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72187468, BTW-nummer: NL 859021166B01.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Misset Uitgeverij en natuurlijke personen (‘Klant’ of ‘Abonnee’) gesloten overeenkomsten (‘Overeenkomst’) bestaande uit onder andere een abonnementsovereenkomst (‘Abonnement’) met betrekking tot de door Misset Uitgeverij uitgegeven (online) magazines (‘Tijdschriften) dan wel een overeenkomst met betrekking tot een (online) aankoop van een product (welkomstgeschenken etc.) (‘Product’). Deze Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle door Misset Uitgeverij aan Klant verstrekte aanbiedingen en offertes en door Klant bij Misset Uitgeverij geplaatste (online) bestellingen.

1.3 Door het afsluiten van een Overeenkomst met betrekking tot een Abonnement of (online) bestelling van een Product, gaat Klant akkoord met deze Voorwaarden. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts in schriftelijke vorm worden afgeweken, met uitzondering van het bepaalde in artikel 1.4.

1.4 Misset Uitgeverij heeft het recht om deze Voorwaarden en aanbiedingen tussentijds te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatiecorrectie/indexatie. De gewijzigde Voorwaarden worden gepubliceerd op de websites van Misset Uitgeverij en zullen 30 dagen na publicatie in werking treden.

1.5 Indien Klant jonger is dan 16 jaar dan wordt deze geacht toestemming te hebben van een voogd/ouder.

1.6 Deze Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan klantenservice@misset.com of de Voorwaarden kunnen via 0314 35 83 58 worden opgevraagd. De Voorwaarden zijn tevens gepubliceerd op www.misset.com en op de individuele websites van de door Misset Uitgeverij uitgegeven Tijdschriften.

1.7 Bij tegenstrijdigheid tussen het Algemene deel (A) van deze voorwaarden en de inhoud van de onderdelen B-C, prevaleert de inhoud van de onderdelen B-C.

 

ARTIKEL 2. AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

2.1 Misset Uitgeverij is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade aan Misset Uitgeverij is toe te rekenen of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Misset Uitgeverij komt. Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg van het gebruik door Klant van enig door Misset Uitgeverij geleverd Product of Abonnement, tenzij Misset Uitgeverij aansprakelijk is conform het bepaalde inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek dan wel indien er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Misset Uitgeverij.

2.2 Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor schade die later dan zes (6) maanden na levering van het Product is ontstaan dan wel voor schade die niet binnen 14 dagen na het ontstaan aan Misset Uitgeverij schriftelijk is gemeld. Indien de schade later is ontstaan zal Misset Uitgeverij op verzoek van Klant informeren over het eventueel verhalen van de schade op de leverancier van het Product.

2.3 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Misset Uitgeverij aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Klant geleden, en door de verzekering van Misset Uitgeverij uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Misset Uitgeverij beperkt tot maximaal viermaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende levering of bestelling aan Klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van € 10.000 (tienduizend euro). Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van een overeengekomen leveringstermijn dan wel voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.

2.4 Alle (redactionele) informatie, op de Websites en in de (online) Tijdschriften is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Evenwel kunnen Misset Uitgeverij en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Misset Uitgeverij en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de bedoelde informatie.

2.5 Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Misset Uitgeverij gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Misset Uitgeverij, tekortschieten van door Misset Uitgeverij ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

 

2.6 De Voorwaarden, genoemde abonnementsprijzen en Overeenkomst die door de Klant met Misset Uitgeverij wordt aangegaan, zijn onder voorbehoud van eventuele druk- en zetfouten.

 

ARTIKEL 3. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, naburige rechten, op alle door Misset Uitgeverij uitgegeven publicaties en andere informatieve producten berusten bij Misset Uitgeverij en/of haar licentiegevers. Niets uit die publicaties in Tijdschriften, Websites of anderszins door Misset Uitgeverij openbaar gemaakt mag door of met medewerking van Klant worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Misset Uitgeverij.

 

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN

4.1 Alle door Misset Uitgeverij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.

4.2 De aanvaarding van een (online)bestelling (‘Bestelling’) door Misset Uitgeverij geschiedt schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) of doordat Misset Uitgeverij met uitvoering van een Bestelling begint. Door Klant aan Misset Uitgeverij verstrekte Bestellingen zijn onherroepelijk in die zin, dat een Overeenkomst tot stand komt door de enkele aanvaarding door Misset Uitgeverij van deze Bestelling.

4.3 Een Bestelling kan op ieder moment zowel telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden afgesloten. Misset Uitgeverij is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een Bestelling te weigeren. Ook na aanvaarding van een Bestelling is Misset Uitgeverij gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren. In een dergelijk geval is Misset Uitgeverij niet gehouden tot meer dan de restitutie van de eventueel door Klant al vooruitbetaalde bedragen.

4.4 Wijzigingen in een Bestelling moeten door Klant tijdig en schriftelijk aan Misset Uitgeverij worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Misset Uitgeverij uitdrukkelijk worden aanvaard.

4.5 Misset Uitgeverij heeft het recht indien dit nodig of wenselijk is, Bestellingen geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door derden.

4.6 De door Misset Uitgeverij gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient Misset Uitgeverij schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens zij in verzuim komt.

 

ARTIKEL 5. VRAGEN, KLACHTEN EN ADRESWIJZIGING

5.1 Vragen met betrekking tot het Abonnement, facturen in verband met een Bestelling of een Overeenkomst dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan Misset Uitgeverij ter attentie van de Afdeling Klantenservice te worden gericht. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 0314 35 83 58 of per e-mail via klantenservice@misset.com.

5.2 Klachten van welke aard dan ook, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan of de ontvangst van de factuur te worden gemeld aan Misset Uitgeverij via de in artikel 5.1 genoemde mogelijkheden. Misset Uitgeverij neemt klachten in behandeling en zal na twee weken hierop schriftelijk reageren.

5.3 Klachten, onder andere met betrekking tot de bezorging van het betreffende Tijdschrift geven Klant niet het recht de betaling van facturen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

5.4 Bij wijziging van de naam- en/of adresgegevens dient de Abonnee/Klant zowel de oude als de nieuwe gegevens tenminste 14 dagen voor de ingangsdatum van de wijziging schriftelijk aan Misset Uitgeverij door te geven.

 

ARTIKEL 6. OVERDRACHT

6.1 Misset Uitgeverij mag uit deze Voorwaarden of de met Klant gesloten Overeenkomst voortvloeiende recht en verplichtingen aan een onderneming binnen haar eigen concern en aan derden overdragen in het kader van een overdracht van (een deel van) de onderneming van Misset Uitgeverij of in het kader van de overdracht van een titel, website, een product of een dienst van Misset Uitgeverij overdragen, met dien verstande dat deze onderneming de Overeenkomst gesloten tussen Misset Uitgeverij en Klant naleeft. Misset Uitgeverij zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Klant kan haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Misset Uitgeverij niet aan een derde overdragen, tenzij Misset Uitgeverij daartoe schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

 

ARTIKEL 7. PRIVACY

7.1 Misset Uitgeverij respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door Misset Uitgeverij dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Misset Uitgeverij houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

7.2 Misset Uitgeverij is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van Klanten die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst of bij het plaatsen van een Bestelling met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Misset Uitgeverij en Klant, een administratie bij te houden van alle Klanten, Klanten naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van Klant een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Misset Uitgeverij haar Producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de behoeftes van Klant, en om haar Klanten aanbiedingen te kunnen doen van Misset Uitgeverij.

7.3 Klant is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Misset Uitgeverij kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 7.2 en Klant gaat akkoord met het privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. www.misset.com/privacy

7.4 Klant kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een e-mail te sturen naar privacy@misset.com of een brief te richten tot Misset Uitgeverij B.V., ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

 

ARTIKEL 8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

8.1 Op deze Voorwaarden en op de tussen Klant en Misset Uitgeverij gesloten Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden en de Overeenkomst, worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam, met uitzondering van de geschillen die onder de competentie van de Kantonrechter vallen.

 

B – SPECIFIEKE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN

Op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en/of offertes van Misset Uitgeverij met betrekking tot een (online) Bestelling van een Abonnement op een door Misset Uitgeverij uitgegeven (online) Tijdschrift, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder A.) de onderhavige voorwaarden abonnementen van toepassing.

 

ARTIKEL 9. AANGAAN ABONNEMENT EN WELKOMSTGESCHENK

9.1 Een Abonnement kan door Abonnee op ieder moment telefonisch, elektronisch of schriftelijk worden aangegaan. De totstandkoming van een Abonnement wordt door Misset Uitgeverij schriftelijk (waaronder in deze Voorwaarden tevens wordt verstaan elektronisch) bevestigd. De bevestiging bevat onder andere het abonnementstype, de ingangs- en einddatum van het Abonnement en de contactgegevens van de klantenservice van Misset Uitgeverij.

9.2 Misset Uitgeverij heeft het recht om zonder opgaaf van redenen een verzoek van een Klant tot het aangaan van een Abonnement niet te accepteren. Indien een aanvraag niet wordt geaccepteerd zal Misset Uitgeverij dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag schriftelijk aan Abonnee meedelen.

9.3 Kortingsaanbiedingen en welkomstgeschenken zijn alleen mogelijk indien de nieuwe Abonnee gedurende de periode van 6 maanden geen Abonnement heeft gehad op het Tijdschrift in kwestie. Indien dit wel het geval is of bij vermoeden van misbruik (waaronder ook valt overmatig aangaan van Abonnementen), vervalt het recht op korting of welkomstgeschenk en heeft Misset Uitgeverij het recht het welkomstgeschenk c.q. de korting terug te vorderen.

9.4 Aanbiedingen met een welkomstgeschenk gelden alleen zolang de voorraad strekt.

9.5 In het onverhoopte geval dat een specifiek welkomstgeschenk niet meer op voorraad is dan zal Misset Uitgeverij een alternatief daarvan bieden in de vorm van een vervangend welkomstgeschenk dan wel een korting op het abonnementstarief, een en ander ter keuze van Abonnee. Indien een vervangend welkomstgeschenk aangeboden wordt en indien voor het vervangende welkomstgeschenk een lagere bijbetaling geldt dan voor de oorspronkelijke bestelling dan ontvangt Abonnee het verschil terug. Als het vervangend welkomstgeschenk een hogere bijbetaling kent dan de oorspronkelijke bestelling dan wordt het verschil bij Abonnee in rekening gebracht. Als Abonnee het vervangende welkomstgeschenk niet accepteert heeft Abonnee tot een jaar de tijd een nieuw welkomstgeschenk uit te kiezen.

9.6 Misset Uitgeverij doet haar uiterste best om het welkomstgeschenk binnen 6 weken na ontvangst van het abonnementsgeld aan Abonnee te verzenden. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is, zal Misset Uitgeverij Abonnee daarvan op de hoogte stellen.

9.7 Eventuele gebreken of schade aan het welkomstgeschenk dienen door Abonnee binnen twee weken na ontvangst aan Misset Uitgeverij telefonisch te worden gemeld via 0314 35 83 58 dan wel per e-mail aan klantenservice@misset.com. Misset Uitgeverij is bevoegd om klachten die na deze termijn ontvangen worden niet in behandeling te nemen.

 

ARTIKEL 10. LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN HET ABONNEMENT

10.1 Een Abonnement wordt aangegaan voor de opgegeven periode of voor een bepaald aantal edities. Een Abonnement wordt daarna – behoudens opzegging als in dit artikel geregeld– automatisch verlengd, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Binnen de eerste abonnementstermijn kan het Abonnement alleen tegen het einde van de overeengekomen abonnementstermijn worden beëindigd, waarbij de Abonnee uiterlijk een (1) maand voor het verschijnen van het eerste nummer van de nieuwe abonnementstermijn Misset Uitgeverij over deze opzegging moet berichten.
Dit kan telefonisch op 0314 – 35 83 58, per post aan het adres van Misset Uitgeverij dan wel per e-mail aan klantenservice@misset.com geschieden. Informatie over de looptijd van het Abonnement kan opgevraagd worden bij de Klantenservice van Misset Uitgeverij die te bereiken is op voornoemd telefoonnummer en e-mailadres.

10.2 Bij automatische verlenging wordt het Abonnement omgezet in een Abonnement voor onbepaalde tijd. Opzegging van het Abonnement na automatische verlenging kan met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand. Opzegging dient te geschieden op de wijzen als in artikel 10.1 genoemd.

10.3 Indien een Abonnement wordt aangegaan voor bepaalde duur van meer dan 12 maanden en Abonnee ontvangt vanwege de overeengekomen duur van meer dan 12 maanden bij afsluiting een welkomstgeschenk, dan kan Misset Uitgeverij een voortijdige opzegging van het Abonnement weigeren.

10.4 Een zgn. cadeau-Abonnement ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

10.5 In het onverhoopt geval van het overlijden van een Abonnee, eindigt het Abonnement op het tijdstip waarop het overlijden van deze persoon aan Misset Uitgeverij wordt medegedeeld. In dat geval kan restitutie van een deel van het abonnementsbedrag voor de niet verstreken abonnementsperiode plaatsvinden, mits het een bedrag van meer dan € 10,00 (tien euro) betreft.

 

ARTIKEL 11. TARIEVEN, PRIJSWIJZIGING EN BETALING

11.1 De door Misset Uitgeverij gehanteerde tarieven en prijzen gelden uitsluitend voor Abonnementen in Nederland en zijn inclusief verzendkosten en btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

11.2 Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan een bepaalde met de Abonnee overeengekomen periode te geschieden op een manier die Abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het Abonnement (bijv. automatische incasso of iDeal). De betalingstermijnen die bij verlenging van het Abonnement gelden zijn terug te vinden in het colofon of de servicepagina van het Tijdschrift en worden middels acceptgiro in rekening gebracht tenzij er een automatische incasso is overeengekomen. De abonnementsprijzen voor de verlenging staan eveneens vermeld in het colofon of op de servicepagina van het Tijdschrift.

11.3 Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, heeft Misset Uitgeverij het recht herinneringskosten in rekening te brengen. Indien de betaling van het Abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is Misset Uitgeverij gerechtigd het Abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen. Misset Uitgeverij heeft alsdan het recht de vordering over te dragen aan een incassobureau.

11.4 Bij beëindiging van het Abonnement na het eerste abonnementstermijn, heeft de Abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het genoten Abonnement en het reeds betaalde bedrag.

11.5 Misset Uitgeverij behoudt zich het recht voor de abonnementsprijs gedurende de looptijd van het Abonnement te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie, verhoging van de grondstofprijzen of andere onvoorziene prijsstijgingen. Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt, in het colofon van het betreffende Tijdschrift gepubliceerd. Indien de wijziging een verhoging betreft en deze verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na aanvang van het betreffende Abonnement, heeft Abonnee het recht het Abonnement te ontbinden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand en op de wijze als genoemd in artikel 10.1 van deze Voorwaarden.

11.6 Het storneren van een door Misset Uitgeverij (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat Abonnee niet van zijn betalingsverplichting.

 

ARTIKEL 12. BEZORGING

12.1 Vanaf de overeengekomen datum van eerste bezorging van het Abonnement, zal Misset Uitgeverij zich inspannen voor een tijdige bezorging hiervan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

12.2 Misset Uitgeverij is gemachtigd de bezorging van het overeengekomen Abonnement te staken indien tijdige betaling uitblijft.

12.3 Abonnee dient klachten over de bezorging zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen te melden aan Misset Uitgeverij ter attentie van de afdeling Klantenservice (zie artikel 10.1). Misset Uitgeverij zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het Tijdschrift zo spoedig mogelijk te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot de bezorging geven Abonnee niet het recht de betaling van het abonnementsgeld geheel of gedeeltelijk niet te voldoen of op te schorten.

12.4 Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen.

12.5 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig, te weten uiterlijk vier weken van tevoren, aan Misset Uitgeverij te verstrekken. Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen zo spoedig mogelijk aan Misset Uitgeverij gemeld te worden.

 

ARTIKEL 13. STAKEN EN WIJZIGING INHOUD EN LAY-OUT VAN HET TIJDSCHRIFT

13.1 Misset Uitgeverij is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, –moment en/of frequentie en lay-out van haar Tijdschriften naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Misset Uitgeverij ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan tot het abonnementstarief.

13.2 In geval van een staking van een Tijdschrift zonder vervanging, vindt restitutie plaats van het reeds betaalde Abonnementsgeld over de resterende betaalperiode vanaf de stakingsdatum van het Tijdschrift. In het geval van vervanging van een Tijdschrift door een andere uitgave of een wijziging van het Tijdschrift waardoor de Uitgave wezenlijk afwijkt van de onder het Abonnement door Misset Uitgeverij toegezegde prestatie, heeft de Abonnee het recht om het Abonnement binnen vier (4) weken na aankondiging van de vervanging, dan wel binnen vier (4) weken na de ontvangst van het eerste vervangende of aangepaste Tijdschrift, afhankelijk van welk moment eerder is, te ontbinden door een schriftelijke mededeling.

 

C – SPECIFIEKE WEBSHOPVOORWAARDEN

Deze bepalingen zijn in aanvulling op de bepalingen genoemd onder A. en eventueel B. van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Klant/Abonnee en Misset Uitgeverij dan wel Bestelling van Klant/Abonnee waarbij door Misset Uitgeverij via een door haar geëxploiteerde webshop (hierna: ‘Webshop’) Abonnementen, (digitale) Producten worden verkocht.

 

ARTIKEL 14. GARANTIE

14.1 Misset Uitgeverij staat ervoor in dat de bestelde Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

14.2 De afbeeldingen van de online aangeboden Producten worden zo nauwgezet mogelijk door Misset Uitgeverij in beeld gebracht. Misset Uitgeverij kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze Producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren Producten.

 

ARTIKEL 15. BETALING EN FACTURERING

15.1 Voor Producten anders dan online afgesloten Abonnementen (zie artikel 11), dient betaling te geschieden op een manier die Klant heeft geaccepteerd bij het aangaan van de (online) Overeenkomst (bijv. automatische incasso of iDeal).

15.2 De door Misset Uitgeverij gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief verzendkosten en btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Misset Uitgeverij behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor een reeds geplaatste Bestelling.

 

ARTIKEL 16. LEVERING EN UITVOERING

16.1 Misset Uitgeverij zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Bestellingen. Bij de levering van de Bestellingen maakt Misset Uitgeverij gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s). Zij zullen de Bestelling verzenden aan het door Klant aan Misset Uitgeverij opgegeven adres.

16.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde Producten berust bij Misset Uitgeverij tot het moment van bezorging aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

16.3 Misset Uitgeverij zal de geaccepteerde Bestelling uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging onverhoopt vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 15 dagen nadat de Bestelling is geplaatst bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en zal Misset Uitgeverij het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig als mogelijk terugbetalen.

 

ARTIKEL 17. BEDENKTIJD EN HERROEPING

17.1 Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de online aankoop van een Product of Abonnement gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het betreffende Product door Klant of

a. indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste Product heeft ontvangen;

b. indien de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. voor een Overeenkomst betreffende regelmatige levering van Producten, zoals een Abonnement gedurende een bepaalde periode, de dag waarop Klant of een door Klant aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste levering van het Product heeft ontvangen;

d. Bij online Abonnementen op digitale uitgaven, op het moment van de totstandkoming van het Abonnement.

17.2 Klant heeft de plicht om tijdens de bedenktijd als genoemd in artikel 17.1 zorgvuldig om te gaan met het Product, de verpakking, labels en codering. Klant zal het Product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het Product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het Product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Misset Uitgeverij retourneren, overeenkomstig de door Misset Uitgeverij verstrekte instructies.

17.3 Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt Klant dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping (op te vragen bij klantenservice@misset.com) of op een andere ondubbelzinnige manier aan Misset Uitgeverij.

17.4 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in artikel 17.3 bedoelde melding, stuurt Klant het online gekochte Product terug naar Misset Uitgeverij of overhandigt hij/zij dit aan (een bevoegd vertegenwoordiger van) Misset Uitgeverij. Het Product dient te worden teruggestuurd met alle geleverde toebehoren, als het redelijkerwijs mogelijk is in originele staat en verpakking, en conform de door Misset Uitgeverij eventueel verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant. Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

17.5 Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel, zijn de kosten van retournering voor rekening van Klant.

17.6 Misset Uitgeverij zal uiterlijk binnen 14 dagen nadat het online bestelde Product retour is ontvangen binnen de wettelijke termijn als genoemd in dit artikel, overgaan tot het terugstorten van het aankoopbedrag plus de verzendkosten. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Klant de aankoop heeft betaald. Indien Klant een deel van de Bestelling niet retourneert, zullen geen verzendkosten worden vergoed.

17.7 Het herroepingsrecht als bedoeld in dit artikel geldt niet voor de levering van Tijdschriften (met uitzondering van Abonnementen) en voorts niet voor Producten:

a. die door Misset Uitgeverij tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Klant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Misset Uitgeverij geen invloed heeft;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan Klant de verzegeling heeft verbroken.
h. voor E-books, apps of andere digitale Producten (hierna gezamenlijk: ‘Digitale Producten’).

17.8 Misset Uitgeverij heeft het recht Klant te vragen naar de reden van herroeping. Klant heeft het recht maar niet de plicht deze vraag te beantwoorden.

 

ARTIKEL 18. KLACHTEN INZAKE AANKOPEN VIA DE MISSET UITGEVERIJ WEBSHOP

18.1 Klachten in verband met via de webshop van Misset Uitgeverij geplaatste Bestellingen, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 8 dagen na het ontstaan daarvan te worden gemeld aan Misset Uitgeverij ter attentie van de afdeling Klantenservice (zie artikel 10.1) te worden gericht. Misset Uitgeverij neemt klachten in behandeling en zal hierop uiterlijk binnen twee weken schriftelijk reageren.

18.2 In het onverhoopte geval dat een geschil omtrent een Bestelling of aankoop via de Misset Uitgeverij Website niet onderling tussen Misset Uitgeverij en Klant wordt opgelost, heeft Klant het recht om een klacht in te dienen via een van de geschillencommissies van de ODR (Online Dispute Resolution). Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend en Misset Uitgeverij dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

 

ARTIKEL 19. BESTELDE DIGITALE PRODUCTEN

19.1 Voor via de Webshop aangeschafte Digitale Producten als E-Tijdschriften, apps etc. geldt eenzelfde herroepings- en ontbindingsrecht als genoemd in artikel 17 met uitzondering van Digitale Producten die na de aankoop via de website door Klant reeds zijn gedownload. Door het downloaden stemt Klant er uitdrukkelijk mee in dat Misset Uitgeverij Klant toestemming geeft tot toegang tot het Digitale Product en dat Klant daarmee afstand doet van het recht gebruik te maken van het herroepings- en ontbindingsrecht.

19.2 De (intellectuele eigendoms-)rechten op de door Misset Uitgeverij aangeboden Digitale Producten komen aan Misset Uitgeverij dan wel haar licentiegever toe. Klant verkrijgt slechts een persoonlijk, niet-exclusief en niet overdraagbaar recht het Digitale Product te gebruiken.

19.3 Misset Uitgeverij heeft het recht technische maatregelen te nemen ter bescherming van de op Digitale Producten rustende (intellectuele eigendoms-)rechten. Het is Klant niet toegestaan bij door Misset Uitgeverij of haar licentiegever beveiligde Digitale Producten, de beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Bovendien is het Klant niet toegestaan Digitale Producten te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 19.2 beschreven licentie te buiten gaan.

 

© 2019 Misset Uitgeverij B.V.

 

 

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN MISSET UITGEVERIJ B.V.

A – ALGEMEEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze advertentievoorwaarden hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Adverteerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks dan wel via bemiddeling van of volmacht aan een derde (zoals een Mediabureau) Advertentieruimte afneemt van Misset Uitgeverij. Indien Adverteerder gebruik maakt van een Mediabureau, wordt onder Adverteerder tevens het Mediabureau verstaan.

Advertentie: de reclame-uiting of andere uiting van commerciële aard ten behoeve van Adverteerder.

Advertentiemateriaal: materiaal waarmee een Advertentie wordt samengesteld.

Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van één of meerdere Advertenties, al dan niet vallende onder een Advertentieovereenkomst.

Advertentietarief: het actuele tarief voor de verschillende Diensten zoals gepubliceerd in de door Misset Uitgeverij gepubliceerde tariefkaart. De meest recente tariefkaart is gepubliceerd op www.misset.com.

Advertentieovereenkomst: elke overeenkomst inclusief de Voorwaarden tussen Adverteerder en Misset Uitgeverij die ziet op de levering van Diensten, zoals een Advertentieorder. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door Misset Uitgeverij aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.

Advertentieruimte: de ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Medium gangbare eenheden (zoals pagina’s/paginadelen, aantal pixels, aantal impressies), die voor plaatsing van één of meerdere Advertenties dient te worden ingeruimd door Misset Uitgeverij op grond van de Advertentieovereenkomst.

Diensten: de door Misset Uitgeverij aan Adverteerder te leveren (digitale)diensten waarvoor Adverteerder rechtstreeks of via een Mediabureau een opdracht bij Misset Uitgeverij heeft geplaatst. Onder de (digitale) Diensten wordt in ieder geval verstaan: de verveelvoudiging en/of openbaarmaking van een Advertentie of andere promotionele uiting in het door Misset Uitgeverij uitgegeven Medium, dan wel een medium waarbij Misset Uitgeverij gerechtigd is de betreffende Diensten te leveren, daaronder mede begrepen het plaatsen van links naar andere websites of ander medium op een Website, het aanbieden van de mogelijkheid tot sponsoring van of participatie in (een deel van) een Website, het ontwikkelen van sponsor en advertentiecampagnes, het genereren van bezoek aan bepaalde websites of ander Medium.

Mediabureau: een rechtspersoon die krachtens last of volmacht van Adverteerder op eigen naam dan wel op naam van Adverteerder met Misset Uitgeverij een Advertentieovereenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt.

Medium/Media: een uitgave van Misset Uitgeverij en de bijbehorende uitgeefproducten zoals een online editie van een tijdschrift, applicatie, e-mailnieuwsbrief, pluspropositie, special of een door Misset Uitgeverij geëxploiteerde Website die door Misset Uitgeverij wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan het publiek.

Misset Uitgeverij : Misset Uitgeverij B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, en kantoorhoudende aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH) Doetinchem, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72187468, BTW nummer: NL 859021166B01

Partijen: Adverteerder en Misset Uitgeverij gezamenlijk.

Pluspropositie: een bijvoegsel bij een Advertentie of bij een Medium zoals een zgn. insert.

Sluitingsdatum: de uiterste datum waarop Misset Uitgeverij nog opdrachten van Adverteerder voor de levering van bepaalde Diensten accepteert.

Voorwaarden: onderhavige Advertentievoorwaarden.

Website: het geheel van webpagina’s, mobiele website, applicatie, of ander digitaal Medium van Misset Uitgeverij.

 

ARTIKEL 2. ALGEMEEN EN TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle Advertentieovereenkomsten die tussen Adverteerder en Misset Uitgeverij mondeling dan wel schriftelijk worden afgesloten zijn deze Voorwaarden en de Nederlandse Reclame Code van toepassing. Bij tegenstrijdigheden, prevaleert de Advertentieovereenkomst boven deze Voorwaarden en deze Voorwaarden boven eventueel andere van toepassing verklaarde voorwaarden. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van de Advertentieovereenkomst. Op alle Advertentieovereenkomsten zijn tevens de inhoud van de meest recente tariefkaarten van Misset Uitgeverij en de eventueel in het betreffende Medium opgenomen voorwaarden (o.a. colofon) van toepassing.

2.2 Algemene inkoop- of andere voorwaarden van Adverteerder worden nadrukkelijk buiten toepassing verklaard. Van deze Voorwaarden kan slechts middels een schriftelijk overeenkomst tussen Partijen worden afgeweken. In dat geval blijven naast de overeengekomen afwijking de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht.

2.3 Misset Uitgeverij heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig aan te passen. Misset Uitgeverij zal Adverteerder vooraf schriftelijk informeren over substantiële wijzigingen in de Voorwaarden. De wijzigingen in de Voorwaarden zijn tevens van toepassing op reeds lopende Advertentieovereenkomsten. Met het geven van een nieuwe opdracht een Advertentie te plaatsen of andere Dienst af te nemen (herplaatsingen daar mede onder begrepen) door Adverteerder na wijziging van de Voorwaarden wordt de Adverteerder geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

2.4 Misset Uitgeverij is verplicht om de Advertentieovereenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Adverteerder zal de Diensten afnemen met in achtneming van het bepaalde in de Advertentieovereenkomst en de in artikel 2.1 genoemde Reclame Code.

2.5 Deze Voorwaarden zullen op verzoek via e-mail aan klantenservice@misset.com of telefonisch via 0314 35 83 58 worden toegezonden en zijn tevens op www.misset.com/voorwaarden gepubliceerd.

 

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING, ALGEMEEN EN DUUR VAN DE ADVERTENTIEOVEREENKOMST

3.1 De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Misset Uitgeverij aan Adverteerder dan wel door plaatsing van de Advertentie. Een Advertentieovereenkomst kan tevens bestaan uit een door Misset Uitgeverij aan Adverteerder verzonden bevestiging van de gemaakte afspraken per brief of e-mail.

3.2 Misset Uitgeverij heeft te allen tijde het recht om een verzoek tot het aangaan van een Advertentieovereenkomst te weigeren.

3.3 De mogelijkheid om Diensten af te nemen die betrekking hebben op speciale posities in een Medium is beperkt en kan per tijdschrifttitel en per editie verschillen. Mede in verband daarmee behoudt Misset Uitgeverij zich uitdrukkelijk alle rechten voor tot acceptatie van Advertenties van Adverteerder op speciale posities zoals genoemd op de tariefkaart. Met andere wensen van Adverteerder wordt, indien mogelijk, rekening gehouden; een dergelijke wens kan echter nimmer als voorwaarde voor een opdracht tot plaatsing van een Advertentie worden aanvaard.

3.4 Tenzij anders overeengekomen, gelden de in de aanbieding, offerte of Advertentieovereenkomst genoemde prijzen en overige voorwaarden niet voor herplaatsingen van de Advertentie, voor plaatsingen van een nieuwe Advertentie of voor wijzigingen van een Advertentieovereenkomst.

3.5 Indien een Mediabureau of een andere derde direct of indirect namens Adverteerder optreedt, staat deze namens Adverteerder in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst.

3.6 Misset Uitgeverij is te allen tijde gerechtigd de omvang, het aantal edities, inhoud, verschijningsvorm, -moment en/of frequentie en lay-out van het Medium naar eigen inzicht te wijzigen, waarbij Misset Uitgeverij ervoor zal zorgen dat het betreffende Medium ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief gelijkwaardig blijft. Misset Uitgeverij is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om een door haar uitgegeven Medium op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering van Diensten uit te voeren. Alsdan is Misset Uitgeverij gerechtigd de Advertentieovereenkomst op te zeggen, zonder dat zij gehouden is tot vergoeding van enige vorm van schade aan Adverteerder. Adverteerder heeft alsdan echter wel recht op terugbetaling van advertentiegelden ten aanzien van de op dat moment nog niet geplaatste Advertenties.

3.7 Een Advertentieovereenkomst is alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien Adverteerder een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor de overeenkomst is aangegaan

3.8 Advertentieovereenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend impressies (‘CPM’) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden – uitsluitend indien en voor zover het niet behalen van het overeengekomen aantal impressies het gevolg is van een vermindering in bereik van het betreffende Medium – in overleg met Adverteerder:

i. Gestaakt, in welk geval alleen de behaalde CPM wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;

ii. Verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen CPM is behaald, waarbij kan worden besloten de Advertentie te plaatsen op een of meer andere Media.

3.9 Indien Adverteerder na afloop van de looptijd niet de gehele overeengekomen Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. Tenzij anders overeengekomen is de Adverteerder in dat geval verplicht tot betaling van de niet afgenomen Advertentieruimte, dan wel tot bijbetaling van het tarief (inclusief bijbehorende kortingspercentage) dat van toepassing is op de wel afgenomen Advertentieruimte, een en ander ter keuze van Misset Uitgeverij.

3.10 Op verzoek van Adverteerder kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst worden uitgebreid. Alsdan komen Partijen het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds uitgevoerde Advertentieorders maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s.

3.11 Een Advertentieovereenkomst dient voorafgaand aan de eerste plaatsing c.q. advertentieorder te worden aangegaan. Tenzij met toestemming van Misset Uitgeverij is het niet mogelijk losse advertentieorders achteraf om te zetten in een Advertentieovereenkomst.

 

3.12 Een Advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Advertentieovereenkomst overeengekomen periode en wordt geacht automatisch te zijn beëindigd nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk Indien in de Advertentieovereenkomst geen bepaalde termijn is vermeld, wordt de overeenkomst geacht te zijn overeengekomen voor een termijn van twaalf maanden.

 

ARTIKEL 4. AANLEVERING VAN ADVERTENTIEMATERIAAL EN PLAATSING ADVERTENTIES

4.1 Adverteerder draagt het risico van de tijdige, volledige en juiste aanlevering van het Advertentiemateriaal ongeacht de wijze van aanlevering. Adverteerder neemt daarbij de door Misset Uitgeverij gegeven aanwijzingen/richtlijnen in acht. De aanleverspecificaties, met uitzondering van digitale Diensten, zoals de aanlever- en sluitingsdata zijn te vinden op de tariefkaart die zijn gepubliceerd op de Website van het betreffende Medium dan wel op www.misset.com.

4.2 Ten aanzien van de levering van digitale Diensten gelden de aanleverspecificaties als genoemd op de Websites van het betreffende Medium. In ieder geval geldt hierbij, tenzij ten aanzien van de specifieke advertentievorm andere voorschriften zijn overeengekomen dat Adverteerder er voor zorg dient te dragen dat:

i) Voor het publiek duidelijk moet zijn dat het om een Advertentie gaat;

ii) Het Advertentiemateriaal voldoet aan de voorschriften ten aanzien van bestandsformaten, afmetingen en groottes als genoemd in de aanleverspecificaties waarnaar hierboven is verwezen;

iii) Indien aan de Advertentie een URL is gekoppeld, dit een werkende URL betreft;

iv) Het Advertentiemateriaal past bij de uitstraling van de Website waarop de Advertentie dient te worden geplaatst;

v) Misset Uitgeverij keurt de Advertentie vooraf. Adverteerder dient er daarom zorg voor te dragen dat een preview van het Advertentiemateriaal ten minste 7 werkdagen voor start van de campagne aan Misset Uitgeverij ter beoordeling wordt voorgelegd;

vi) Het (goedgekeurde definitieve) Advertentiemateriaal dient uiterlijk 5 werkdagen voor start van de campagne in het bezit te zijn van Misset Uitgeverij. Indien het Advertentiemateriaal niet tijdig in het bezit is van Misset Uitgeverij, vervalt iedere aansprakelijkheid van Misset Uitgeverij voor de correcte uitvoering van de overeengekomen Diensten;

vii) Geluid in Advertenties is alleen toegestaan na muisclick;

viii) Advertentiemateriaal dient onder vermelding van de opdrachtcode die via de link die bij de opdrachtbevestiging door Misset Uitgeverij wordt geleverd (tenzij anders aangegeven) te worden geladen als een digitaal bestand, vervaardigd volgens de hierboven vermelde aanleverspecificaties.

4.3 Misset Uitgeverij heeft het recht om Advertenties die na de door Misset Uitgeverij aangegeven sluitingstijd worden aangeleverd, niet te plaatsen onverminderd de verplichting van Adverteerder tot betaling van de overeengekomen advertentiegelden.

4.4 Adverteerder dient haar netwerk te beveiligen met de juiste antivirus software. Adverteerder dient er namelijk zo goed mogelijk voor te zorgen dat er geen virussen en andere eigenschappen kleven aan het aangeleverde Advertentiemateriaal dat schadelijk is voor de hard- en/of software van Misset Uitgeverij.

4.5 Misset Uitgeverij heeft het recht de inhoud en de vorm van de Advertentie naar eigen inzicht en redelijkheid te wijzigingen naar de door haar gehanteerde specificaties zonder dat Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen advertentiegelden. Misset Uitgeverij informeert Adverteerde zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail, indien een Advertentie lijdt aan een gebrek of anderszins ongeschikt is voor plaatsing. Adverteerder dient dan per ommegaande te zorgen voor een nieuwe versie van de Advertentie.

4.6 Adverteerder dient er zorg voor te dragen dat een Advertentie voldoet aan alle vereisten gesteld in toepasselijke wet- en regelgeving, zelfreguleringscodes waaronder de Nederlandse Reclame Code van de Stichting Reclame Code en de normen die daaraan in het maatschappelijke verkeer worden gesteld. Derhalve garandeert Adverteerder dat een Advertentie in het bijzonder, maar niet limitatief, voldoet aan de volgende eisen:

i) Adverteerder dient in de Advertentie duidelijk en ondubbelzinnig identificeerbaar te zijn en de Advertentie dient als zodanig herkenbaar te zijn als een commerciële uiting van Adverteerder;

ii) een Advertentie heeft betrekking op de onderneming, diensten en/of producten van Adverteerder;

iii) een Advertentie mag niet beledigend, aanstootgevend of misleidend zijn, in strijd met de goede zeden, in strijd met rechten van derden, onrechtmatig jegens een derde of in strijd zijn met datgene dat in het maatschappelijk verkeer als betamelijk wordt beschouwd;

iv) een Advertentie mag bovendien de reputatie van Misset Uitgeverij niet schaden;

v) een Advertentie mag geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.

4.7 Misset Uitgeverij mag aanwijzingen over adverteren van de bevoegde autoriteiten, waaronder het Commissariaat van de Media, de Reclame Code Commissie en haar beroepsinstantie (het College van Beroep), de Keuringsraad Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG), de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG), de Autoriteit Financiële markten (AFM), en hun rechtsopvolgers, opvolgen. Indien die aanwijzingen daartoe aanleiding geven, heeft Misset Uitgeverij het recht het Advertentiemateriaal conform deze aanwijzingen aan te passen.

4.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Misset Uitgeverij Adverteerder geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten/diensten. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Misset Uitgeverij tevens vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en willekeurig te plaatsen.

4.9 Misset Uitgeverij zal een Advertentie plaatsen op de wijze als is overeengekomen in de Advertentieovereenkomst mits Adverteerder de Advertentie conform de aanleverspecificaties heeft aangeleverd. Misset Uitgeverij garandeert echter geen exacte reproductie en Adverteerder dient rekening te houden met kleur- en drukafwijkingen. Bovendien staat Misset Uitgeverij niet in voor de kwaliteit van de weergave van online Advertenties.

4.10 De digitale Diensten worden door Misset Uitgeverij zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.

4.11 Misset Uitgeverij draagt geen verantwoordelijkheid voor de mate waarin met de plaatsing van de Advertentie succes wordt bereikt, noch voor de mate waarin daarmee het beoogde publiek wordt bereikt.

4.12 Misset Uitgeverij houdt het Advertentiemateriaal ten behoeve van Diensten tot ten minste een jaar vanaf de verschijningsdatum in het archief. Bij aanlevering van het materiaal op CD/DVD wordt alleen het bestand en niet de originele datadrager bewaard. Misset Uitgeverij is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het Advertentiemateriaal.

4.13 Misset Uitgeverij zal ter harer keuze Adverteerder i. één (1) bewijsexemplaar gratis doen toekomen van het gedrukte Medium waarin de Advertentie is geplaatst, ii. een pdf van de betreffende pagina aan Adverteerder per e-mail doen toekomen. Indien Adverteerder meerdere exemplaren wenst, kunnen die tegen de door Misset Uitgeverij vastgestelde prijs worden verkregen.

4.14 Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertentie. Adverteerder zal zich onthouden van het, in welke vorm dan ook, drang uitoefenen op de redactionele beslissingen ten aanzien van het Medium.

4.15 Indien de Advertentie bestaat uit een Advertorial gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

i. boven de Advertorial dient “Advertentie” of “Advertorial” vermeld te worden;

ii. de lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en de typografie van het Medium, een en ander ter beoordeling van Misset Uitgeverij;

iii. de afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld;

iv. het logo dan wel het desbetreffende product van Adverteerder dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld; en

v. de rechten op door Misset Uitgeverij (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van Misset Uitgeverij. Het is de Adverteerder niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van Misset Uitgeverij te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

 

ARTIKEL 5. RECHT TOT WEIGERING EN OPSCHORTING

5.1 Misset Uitgeverij is te allen tijde gerechtigd om de levering van (digitale) Diensten te weigeren dan wel op te schorten in geval van technische bezwaren, afkeuring van de inhoud, aard, strekking of vorm van de opgegeven Advertenties alsmede bij redenen van principiële aard in verband met het Medium waarin de Advertentie geplaatst zou worden dan wel andere redenen van de kant van Misset Uitgeverij.

5.2 Misset Uitgeverij is tevens gerechtigd om de verlening van overeengekomen (digitale) Diensten te weigeren, indien de Advertentie niet voldoet aan de voorwaarden als gesteld in deze Voorwaarden en/of de Advertentieovereenkomst, waaronder strijdigheid met de wet- en regelgeving en het niet tijdig in bezit zijn van het Advertentiemateriaal door Misset Uitgeverij (artikel 4). Weigering tot levering van de (digitale)Diensten op bovenstaande gronden (artikel 5.1 en dit artikel 5.2) laat de verplichting van Adverteerder de overeengekomen Diensten plaatsingskosten en eventueel gemaakte productiekosten te betalen onverlet.

5.3 In geval Adverteerder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan een of meer van de in deze Voorwaarden of Advertentieovereenkomst vermelde voorwaarden, is Misset Uitgeverij gerechtigd – onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar haar keuze – de uitvoering van de (digitale)Diensten op te schorten zolang deze tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortduurt, dan wel de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

5.4 Misset Uitgeverij heeft tevens het recht om Diensten, niet zijnde digitale Diensten die voor een bepaald Medium zijn gereserveerd, naar een volgende editie van dat Medium te verplaatsen.

5.5 De overeengekomen startdatum van de (digitale) Diensten is een streefdatum. Misset Uitgeverij behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Misset Uitgeverij toe te rekenen) omstandigheden, de levering van deze Diensten uit te stellen. Indien de startdatum door Misset Uitgeverij wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Adverteerder bestaan uit het alsnog leveren door Misset Uitgeverij van de (digitale) Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten, een en ander in goed overleg tussen Adverteerder en Misset Uitgeverij .

 

ARTIKEL 6. KLACHTEN OVER GEPLAATSTE ADVERTENTIES

6.1 Een eventuele klacht ten aanzien van de door Misset Uitgeverij geleverde Diensten niet zijnde digitale Diensten, dient uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na verschijningsdatum van de betreffende editie van het Medium, of de eerste vertoning online schriftelijk aan Misset Uitgeverij kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de sales afdeling. Deze afdeling is telefonisch te bereiken op 0314 34 99 11 of per e-mail naar verkooplandbouw@misset.com. Indien er binnen voornoemde periode geen klacht over de geplaatste Advertentie door Misset Uitgeverij is ontvangen, wordt Misset Uitgeverij geacht de Advertentieovereenkomst deugdelijk te zijn nagekomen.

6.2 Klachten ten aanzien van de door Misset Uitgeverij geleverde Diensten ontslaan de Adverteerder niet van de nakoming van zijn verplichtingen conform de Advertentieovereenkomst, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Advertentie.

 

ARTIKEL 7. TARIEVEN EN BETALING

7.1 Tenzij anders overeengekomen, zullen de in rekening te brengen tarieven dan wel vergoedingen gebaseerd zijn op de actuele per Medium en/of (digitale) Dienst van toepassing zijnde tariefkaart van Misset Uitgeverij.

7.2 Misset Uitgeverij behoudt zich het recht voor de tarieven te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met Adverteerder overeengekomen opdracht(en) op nog niet geleverde Diensten. Adverteerder heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de opdracht ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.

7.3 Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt in de regel na elke plaatsing van een Advertentie. Indien plaatsing gedurende langere periode plaatsvindt, is Misset Uitgeverij gerechtigd tenminste eenmaal per maand te factureren. Misset Uitgeverij is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van Adverteerder. De verzending van de facturen geschiedt digitaal. Adverteerder dient Misset Uitgeverij derhalve een e-mailadres op te geven waarnaar de facturen verstuurd kunnen worden. Met ontvangst van de factuur per e-mail komt het recht op een ‘papieren factuur’ te vervallen.

7.4 Misset Uitgeverij heeft het recht om de extra kosten die worden veroorzaakt door het niet deugdelijk dan wel niet conform de specificaties aanleveren van het Advertentiemateriaal onder andere conform het bepaalde in artikel 4.2 van deze Voorwaarden, in rekening te brengen in aanvulling op de overeengekomen advertentietarieven dan wel vergoedingen.

7.5 Alle facturen van Misset Uitgeverij dienen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum door Adverteerder te worden voldaan op de wijze als aangegeven op de factuur. Bij overschrijding van deze termijn is Adverteerder van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum van de factuur heeft Misset Uitgeverij het recht om de wettelijke rente, berekend over het openstaande bedrag in rekening te brengen. Misset Uitgeverij is gerechtigd alsdan tot het instellen van een incassoprocedure om volledige betaling te verkrijgen. De kosten hiervan, bedragende ten minste 15% van het verschuldigde bedrag vermeerderd met rente inclusief administratiekosten, zijn voor rekening van Adverteerder. Misset Uitgeverij zal Adverteerder echter te allen tijde een betalingsherinnering sturen waarbij aan Adverteerder een redelijk termijn wordt gegeven alsnog aan haar betalingsverplichting te voldoen.

7.6 Adverteerder mag verschuldigde betalingen niet opschorten of verrekenen met een vordering die Adverteerder eventueel heeft op Misset Uitgeverij.

7.7 Misset Uitgeverij verleent 15% korting (bureaukorting) op het door Adverteerder verschuldigde bruto bedrag (minus kortingen), indien de verleende (digitale) Diensten door bemiddeling van een erkent Mediabureau tot stand zijn gekomen.

7.8 Indien voor het vaststellen van de vergoeding met betrekking tot de levering van digitale Diensten gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Misset Uitgeverij leidend. Naar in de industrie gebruikelijke standaarden zal een verschil tot 10% tussen gemeten clicks en ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien. Indien het verschil tussen de gemeten clicks en ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Partijen gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Tot vast staat wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Misset Uitgeverij leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

7.9 Vragen met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen twee (2) weken na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Misset Uitgeverij te worden gericht op de wijze als genoemd in artikel 6 van deze Voorwaarden, bij gebreke waarvan de vordering vervalt.

7.10 Indien via een Mediabureau Advertentieruimte wordt ingekocht, blijft Adverteerder naast deze derde te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Advertentie- overeenkomst aan Misset Uitgeverij verschuldigde bedrag.

 

ARTIKEL 8. ANNULERING

8.1 Annulering dient te allen tijde schriftelijk door Adverteerder te geschieden. Annulering op grond van dit artikel bevrijdt de Adverteerder niet van zijn overige verplichtingen uit hoofde van de Advertentieovereenkomst.

8.2 Bij annulering door Adverteerder van enige opdracht met betrekking tot te leveren Diensten niet zijnde digitale Diensten is Adverteerder de navolgende vergoeding verschuldigd aan Misset Uitgeverij . De annuleringsvergoeding wordt vastgesteld aan de hand van onderstaande tabel, als percentage van de overeengekomen vergoeding:

Dagen gelegen tussen annulering en Sluitingsdatum: annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding,

31 dagen of meer 0%

tussen 30 en 15 dagen 25%

tussen 14 en 8 dagen 50%

tussen 7 en 4 dagen 75%

minder dan 3 dagen 100%

Ter zake zijn de Sluitingsdata van toepassing zoals vermeld voor de desbetreffende Medium op de betreffende Website(s).

8.3 Indien de Diensten bestaan uit het plaatsen van een Advertentie op een specifieke, speciale positie of andere uiting waarvoor Misset Uitgeverij in verband met specifieke eisen ten aanzien van het drukproces extra kosten moet maken en door toedoen van Adverteerder geen doorgang vindt in de periode voorafgaand aan het verstrijken van de Sluitingsdatum, dan moet de toeslag zoals vermeld op de tariefkaart, respectievelijk moeten deze extra kosten door Adverteerder worden betaald.

8.4 Bij annulering door Adverteerder van de door Misset Uitgeverij te leveren digitale Diensten, is Adverteerder de volgende bedragen verschuldigd:

(a) alle kosten die Misset Uitgeverij reeds verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Adverteerder, indien Misset Uitgeverij bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld; en

(b) een annuleringsvergoeding die wordt vastgesteld met behulp van onderstaande tabel. Het eventueel door Adverteerder reeds teveel betaalde zal door Misset Uitgeverij worden terugbetaald.

Dagen gelegen tussen annulering en start campagne: Annuleringsvergoeding als percentage van overeengekomen vergoeding

31 dagen of meer 0%

tussen 30 en 6 dagen 5%

minder dan 5 dagen 100%.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Misset Uitgeverij voert de door haar te verlenen (digitale) Diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. Misset Uitgeverij is bij een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen slechts dan aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, stagnatieschade, vertragingsschade, verlies van orders, winstderving en bewerkingskosten van Adverteerder verband houdend met of voortvloeiend uit het Advertentieovereenkomsten of de (digitale) Diensten, als deze schade is veroorzaakt door opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Misset Uitgeverij.

9.2 De aansprakelijkheid van Misset Uitgeverij beperkt zich tot herplaatsing/ herlevering van de (digitale) Diensten, zoals overeengekomen met Adverteerder, dan wel betaling van een vergoeding van maximaal de factuurwaarde van die (digitale) Diensten waarop de tekortkoming ziet. De vergoeding dient gerelateerd te worden aan de mate waarin Misset Uitgeverij zou zijn tekortgeschoten. Geringe afwijkingen geven geen recht op compensatie.

9.3 Adverteerder draagt het risico van fouten in de uitvoering van telefonisch en op andere wijze geplaatste Opdrachten in geval van niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen aanvragen en mededelingen van Adverteerder door Misset Uitgeverij . Adverteerder draagt tevens het risico van fouten in Advertenties ontstaan door onduidelijke kopij, ongeacht de vorm waarin deze is aangeleverd, behoudens ontstaan door opzet of grove schuld van de zijde van Misset Uitgeverij.

9.4 Misset Uitgeverij is nooit aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het aangaan (en de afhandeling) van transacties en overeenkomsten tussen Adverteerder en diens contractspartijen.

9.5 Indien Adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentie-overeenkomst is Misset Uitgeverij gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten. Indien Adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling door Misset Uitgeverij, binnen de door Misset Uitgeverij gestelde redelijke termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet, is Misset Uitgeverij gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is Adverteerder automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

9.6 Opschorting of ontbinding door Misset Uitgeverij ontslaat Adverteerder niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van Misset Uitgeverij op vergoeding door Adverteerder van de door Misset Uitgeverij als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.

 

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1 Indien een van de Partijen de afspraken uit de Advertentieovereenkomst niet of niet tijdig kan nakomen wegens overmacht, worden die afspraken opgeschort voor een termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de datum waarop de desbetreffende partij had dienen na te komen. Elke partij is gerechtigd de Advertentieovereenkomst per aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van voornoemde termijn voortduurt. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Misset Uitgeverij, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Diensten, het opheffen van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Misset Uitgeverij of Adverteerder geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

10.2 In het geval van een situatie van overmacht zijn Partijen niet gehouden enige door de andere Partij als gevolg van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden.

10.3 Indien Misset Uitgeverij door onvoorziene omstandigheden of door overmacht bij de productie van tijdschriften is verhinderd een Advertentieopdracht dan wel een andere opdracht uit te voeren, dan heeft Misset Uitgeverij het recht om de uitvoering van die opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Adverteerder te zijn gehouden. In deze gevallen is Misset Uitgeverij verplicht Adverteerder zo spoedig mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde keuze.

 

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEEINDIGING

11.1 Partijen hebben het recht Advertentieovereenkomst schriftelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien:

– de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard;

– de andere partij het eigen faillissement of surséance van betaling aanvraagt;

– beslag wordt gelegd op een substantieel deel van de bezittingen van de andere partij;

– de andere partij haar onderneming dan wel haar activiteiten geheel of gedeeltelijk staakt of ontbindt, waaronder voor Misset Uitgeverij onder meer wordt verstaan het staken van een door haar uitgegeven tijdschrift of Website ten aanzien waarvan de opdracht is verstrekt;

– de levering van de overeengekomen (digitale) Diensten of een onderdeel daarvan in strijd is of dreigt te zijn met toepasselijke wet- en regelgeving; en

– de andere Partij in gebreke blijft in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit het Advertentiecontract ook nadat een redelijke termijn is gegeven om alsnog aan haar verplichting(en) te voldoen.

11.2 Misset Uitgeverij heeft het recht de Advertentieovereenkomst zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen indien Misset Uitgeverij Adverteerder niet voldoende kredietwaardig acht.

 

ARTIKEL 12. PLUSPROPOSITIES

12.1 Misset Uitgeverij bepaalt hoeveel Plusproposities per Medium kunnen worden geplaatst. Ten aanzien van Plusproposities gelden afwijkende formaten en overige bijzonderheden, die door Misset Uitgeverij aan Adverteerder kenbaar gemaakt zullen worden.

12.2 Misset Uitgeverij heeft het recht om de door haar te maken (extra) productie-, druk-, en portikosten aan Adverteerder in rekening te brengen.

12.3 Een Pluspropositie mag geen gassen noch schadelijke of gevaarlijke stoffen bevatten.

12.4 Indien de Pluspropositie bestaat uit toe te voegen/op te plakken bijvoegsel zoals een sachet, kan Misset Uitgeverij niet garanderen dat het bijvoegsel exact op de aangegeven plaats in de Advertentie wordt geplaatst. Er dient rekening gehouden te worden met een zekere afwijking in de locatie.

12.5 Misset Uitgeverij kan niet garanderen dat de gehele oplage van het betreffende Medium voorzien is van de Pluspropositie. Adverteerder dient naar alle redelijkheid rekening te houden met een zekere afwijking.

12.6 Adverteerder vrijwaart Misset Uitgeverij voor alle aanspraken van derden in verband met de verspreiding en de inhoud van de Pluspropositie.

 

ARTIKEL 13. PRIVACY EN COOKIES

13.1 De persoonsgegevens van Adverteerder worden opgenomen in een klanten/ gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Misset Uitgeverij. Misset Uitgeverij zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

13.2 Misset Uitgeverij legt de gegevens van Adverteerder vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst alsmede om de Adverteerder te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Misset Uitgeverij. Vastlegging en verwerking geschiedt conform het van toepassing zijnde privacy statement zoals gepubliceerd op de website van Misset Uitgeverij alsmede de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene verordening persoonsgegevens.

13.3 Indien Adverteerder én eventuele door haar ingeschakelde derde(n) een Cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat Misset Uitgeverij op een Website of een website deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk, staat Adverteerder er voor in dat:

1. als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de Websites geplaatste Cookie, op Adverteerder de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten); en
2. alleen gebruik wordt gemaakt van een Cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die Cookie is verkregen.

13.4 Adverteerder is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de Cookie worden verzameld te gebruiken voor zover vereist voor de afname van de (digitale)Dienst. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ten aanzien van het gebruik van Cookies op de Websites en de websites van het 3rd party netwerk heeft Misset Uitgeverij voorts nadere voorwaarden opgesteld, welke zijn terug te vinden op: www.misset.com/cookies. Adverteerder houdt zich aan deze nadere voorwaarden. Hierin is neergelegd welke soorten technieken (niet) mogen worden toegevoegd, ten behoeve van welke doeleinden Cookies (niet) mogen worden gebruikt en welke informatie (niet) via onze Websites mag worden verzameld.

13.5 Misset Uitgeverij vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van Cookies en de mogelijkheid voor Adverteerder om toestemming voor het gebruik van Cookies te verkrijgen. Adverteerder heeft via de websites van Misset Uitgeverij kennis genomen van de manier waarop Misset Uitgeverij bezoekers over het gebruik van Cookies informeert en toestemming verkrijgt en Adverteerder geeft met het verstrekken van een opdracht tot het plaatsen van Advertenties aan Misset Uitgeverij te kennen deze werkwijze te aanvaarden. Adverteerder erkent dat zij eindverantwoordelijkheid draagt voor het gebruik van de Cookies en daarmee ten volle aansprakelijk is voor het eventueel gebruiken van een Cookie zonder de daartoe vereiste toestemming van een bezoeker is verkregen. Adverteerder erkent dat Misset Uitgeverij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk is in het geval Adverteerder geen bewijs kan leveren van door de bezoeker verleende toestemming, ook in het geval die toestemming zou zijn verleend bij een bezoek aan een Website. Op verzoek zal Misset Uitgeverij Adverteerder inzage verschaffen in de door een individuele bezoeker afgegeven toestemming tot het plaatsen van Cookies, indien Adverteerder die gegevens redelijkerwijs nodig heeft in het kader van een juridische procedure of het voorkomen daarvan.

13.6 Misset Uitgeverij zal het gebruik van Cookies via haar Websites en de websites deel uitmakende van het zgn. 3rd party netwerk (steekproefsgewijs) controleren. Indien daarbij wordt geconstateerd dat Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) handelt (handelen) in strijd met het in deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van het gebruik van Cookies bepaalde, zal Misset Uitgeverij Adverteerder daarover informeren met het verzoek de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden alsnog na te leven (waarschuwing). Indien Adverteerder (dan wel haar eventuele Adverteerder(s) en/of eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) ondanks deze waarschuwing in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden blijft handelen, zal Misset Uitgeverij de levering van de (digitale) Dienst(en) aan Adverteerder opschorten. De (digitale)Diensten worden hervat indien Adverteerder binnen vijf (5) werkdagen nadat de (digitale) Diensten zijn opgeschort kan aantonen dat bij het hervatten van de (digitale) Dienst (alsnog) aan de Algemene Voorwaarden wordt voldaan. Weet Adverteerder dit niet binnen vijf (5) werkdagen na opschorting van de Dienst aan te tonen, dan wordt de verstrekte opdracht als ontbonden beschouwd. Adverteerder blijft in dat geval de volledig overeengekomen vergoeding voor deze opdracht verschuldigd aan Misset Uitgeverij.

 

ARTIKEL 14. AUTEURSRECHT EN ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

14.1 Alle auteurs en andere intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door Misset Uitgeverij vervaardigde dan wel uitgegeven Media, berusten bij Misset Uitgeverij dan wel de door haar ingeschakelde derden. Hieronder vallen tevens de rechten op de door Misset Uitgeverij in opdracht van Adverteerder vervaardigde werken zoals Advertenties.

14.2 De inhoud van de door Misset Uitgeverij vervaardigde Media, mag niet door of met medewerking van Adverteerder worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook tenzij Misset Uitgeverij daartoe haar voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven.

14.3 Adverteerder verklaart dat het door haar aangeleverde Advertentiemateriaal geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten en merkrechten.

 

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

Partijen zijn verplicht, zowel gedurende de looptijd van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst als na beëindiging daarvan, strikte geheimhouding te betrachten omtrent alle aangelegenheden, waarvan het vertrouwelijk karakter geacht kan worden hen bekend te zijn.

 

ARTIKEL 16. OVERDRACHT

Misset Uitgeverij is bevoegd de rechten en plichten uit de Advertentie-overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden. Misset Uitgeverij zal Adverteerder zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Misset Uitgeverij is Adverteerder niet gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst aan een derde over te dragen.

 

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN

17.1 Indien een of meer bepalingen van de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en/of van enige andere overeenkomst tussen Partijen in strijd wordt geacht met bepalingen van dwingend recht, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal Misset Uitgeverij deze vervangen door een vervangende, rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de vervallen bepaling.

17.2 Misset Uitgeverij heeft het recht bij de uitvoering van de opdracht dan wel de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.

 

ARTIKEL 18. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Voorwaarden, de Advertentieovereenkomst en eventuele andere opdrachten is Nederlands recht van toepassing. Indien tussen Partijen geen minnelijke oplossing kan worden bereikt, zullen alle geschillen met betrekking tot de Voorwaarden, de Advertentieovereenkomsten/of andere opdrachten voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2019. Op die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.

 

B – SPECIFIEKE VOORWAARDEN ADVERTENTIES DIGITALE MEDIA

Op alle Advertentieovereenkomsten die (mede) betrekking hebben op Advertentie in digitale media, zijn naast de algemene bepalingen (zie onder A.) de onderhavige voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op display advertenties, zoals buttons, banners etc. en niet op search engine advertising.

 

ARTIKEL 19. IMPRESSIES

19.1 Indien voor het vaststellen van de door Adverteerder verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Misset Uitgeverij bepalend.

19.2 Misset Uitgeverij spant zich ervoor in de Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Misset Uitgeverij garandeert echter niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. Misset Uitgeverij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium.

19.3 Misset Uitgeverij is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium.

 

ARTIKEL 20. PREMIUM DISPLAY ADVERTISING

20.1 Onder Premium Display Advertising wordt verstaan het exclusieve recht van een Adverteerder te adverteren op een Website of ander digitaal Medium uit het portfolio van Misset Uitgeverij. De exclusiviteit geldt alleen ten aanzien van de vaste displayposities en in geen geval ten aanzien van tekstlinks.

20.2 In het geval van Premium Display Advertising stelt Misset Uitgeverij het gebruik van frequency caps kosteloos aan Adverteerder ter beschikking.

20.3 In het geval van Premium Display Advertising heeft Adverteerder het recht zonder extra kosten beeld en geluid aan zijn Advertenties toe te voegen. Misset Uitgeverij kan nadere regels stellen aan de vorm en inhoud van het (audio-)visuele materiaal, zoals grenzen aan de grootte en maximale duur. Misset Uitgeverij heeft het recht, desnoods zonder opgave van redenen, deze extra uitingen af te keuren.

20.4 Binnen Premium Display Advertising is Adverteerder zonder additionele kosten gerechtigd het Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door Misset Uitgeverij bekendgemaakte aanleverspecificaties.

 

ARTIKEL 21. FIXED POSITIONS ADVERTISING

21.1 Onder Fixed Position Advertising wordt verstaan het recht om te adverteren op een vaste positie op een Website of ander digitaal Medium uit het portfolio van Misset Uitgeverij.

21.2 Mocht de vaste positie van Adverteerder door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan is Misset Uitgeverij gerechtigd plaatsing van de Advertentie op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat Adverteerder recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade.

 

ARTIKEL 22. PERFORMANCE CAMPAGNE

22.1 Onder performance campagne wordt verstaan een campagne waarbij de Advertentie middels het ad management systeem (AMS) van Misset Uitgeverij automatisch wordt geplaatst op diverse online Media binnen het netwerk van Misset Uitgeverij en, indien overeengekomen, media van derden.

22.2 Misset Uitgeverij zal zich inspannen om gedurende de performance campagne een zo hoog mogelijke click-through rate (CTR) te behalen. Misset Uitgeverij geeft echter geen enkele garantie ten aanzien van CTR’s of conversie.

23.2 Adverteerder krijgt op verzoek realtime inzage in de performance campagne via het AMS.

 

ARTIKEL 23. ELEKTRONISCH BUDGET

23.1 Onder elektronisch budget wordt verstaan het overeengekomen budget, waarmee Adverteerder de verschuldigde vergoeding voor één of meer Advertenties kan betalen wanneer hij online een Advertentie(order) plaatst.

23.2 Aan het saldo van het elektronisch budget kan door Misset Uitgeverij een maximum worden gesteld.

23.3 Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord combinatie) voor beheer van zijn elektronisch budget. Adverteerder is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn account van het elektronisch budget wordt gemaakt.

23.4 Misset Uitgeverij voert geen (voorafgaande) controle uit over de online geplaatste Advertentie(order)s. Eventuele fouten in de door Adverteerder geplaatste Advertentie(order)s komen derhalve volledig voor rekening en risico van Adverteerder.

ARTIKEL 24. ADDITIONELE KOSTEN

24.1 Eventuele met digitale Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van Adverteerder.

24.2 Indien Adverteerder de in lid 1 bedoelde kosten niet accepteert, is Misset Uitgeverij gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens Adverteerder vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

 

ARTIKEL 25. COOKIES, PIXELS

25.1 Indien bij het plaatsen of leveren van Advertenties Cookies worden gebruikt ligt de verantwoordelijkheid hiervoor, alsmede voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ter zake (in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Tw), de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)) volledig bij Adverteerder.

25.2 Misset Uitgeverij spant zich ervoor in, doch garandeert zulks niet, dat Adverteerder aan de vereisten op grond van vereisten van artikel 11.7a Tw kan voldoen en spant zich in om:

 • Aan de (eind)gebruikers van haar digitale Media duidelijke en volledige informatie te (doen) verstrekken overeenkomstig de Wbp en omtrent de doeleinden waarvoor de Cookies worden gebruikt, voor zover dit wettelijk vereist is; en
 • Toestemming van de (eind)gebruikers van haar digitale Media te (doen) verkrijgen om de desbetreffende Cookies te kunnen (laten) plaatsen of uitlezen ten behoeve van Adverteerder, voor zover dit wettelijk vereist is. Misset Uitgeverij zal deze toestemming zoveel als commercieel mogelijk (laten) vastleggen en zal deze op verzoek aan Adverteerder verstrekken.
 • Misset Uitgeverij hanteert ter invulling van de in lid 2 genoemde informatie- en toestemmingsvereisten een Cookie- en Privacyverklaring welke beschikbaar is op www.misset.com. Adverteerder informeert Misset Uitgeverij steeds zo tijdig als (mede: technisch) mogelijk (i) welke Cookies worden gebruikt, (ii) door welke partij deze Cookies worden gebruikt, (iii) vanaf welk domein de Cookies worden geplaatst alsmede (iv) de levensduur van de Cookies, waarna Misset Uitgeverij zich ertoe inspant haar Cookie- en Privacyverklaring met deze Cookies te vullen.

25.3 Misset Uitgeverij accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van Cookies, aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Tw en de Wbp. Adverteerder is in dit kader aansprakelijk voor de aan Misset Uitgeverij door toezichthoudende instanties opgelegde boetes.

25.4 Adverteerder vrijwaart Misset Uitgeverij voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van Cookies bij het plaatsen of leveren van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Tw en de Wbp.

 

ARTIKEL 26. ADVERTENTIES VIA SOCIAL MEDIA

Advertenties die via social media worden verspreid dienen te voldoen aan de Code Social Media Marketing.

 

© 2019 Misset Uitgeverij B.V.


 

 

ALGEMENE ACTIEVOORWAARDEN PROMOTIONELE KANSSPELEN EN PRIJSVRAGEN

MISSET UITGEVERIJ B.V.

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle door Misset Uitgeverij B.V. (‘hierna: ‘Organisator’), te organiseren promotionele kansspelen, prijsvragen en andere acties (‘Actie(s)’). Misset Uitgeverij B.V. is gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te (7006RH) Doetinchem aan de Hanzestraat 1 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72187468.
 2. Bij de organisatie van promotionele kansspelen houdt de Organisator zich aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014. Indien de Actie zich kwalificeert als een promotioneel kansspel dan wordt bij de Actie, bijvoorbeeld op de actiepagina, aangegeven ter promotie van welk product, dienst of merk/bedrijf de Actie wordt georganiseerd.
 3. Deelname aan de Actie houdt acceptatie van deze actievoorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden.
 4. Per Actie vermeldt de Organisator op de betreffende actie-, wervings-, Facebook of ander soort pagina op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen, welke prijzen er gewonnen kunnen worden en of er aanvullende voorwaarden gelden.
 5. Voor vragen of opmerkingen over de actievoorwaarden of Acties kan telefonisch contact opgenomen worden met de Organisator via 0314 35 83 58 of per e-mail naar klantenservice@misset.com.
 6. Indien de Actie wordt gecommuniceerd via Facebook of andere social media-kanalen, wordt deze op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door deze partijen.
 7. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

 

ARTIKEL 2. DEELNAME EN DEELNEMERS

 1. Bij de Actie wordt duidelijk vermeld op welke wijze en in welke periode aan de Actie kan worden deelgenomen.
 2. Deelname staat open voor inwoners van Nederland en België. Medewerkers van de Organisator en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of sponsors waarmee de Organisator samenwerkt met betrekking tot de desbetreffende Actie en de uit te keren prijzen zijn van deelname uitgesloten.
 3. Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, eigenhandig te verrichten. Een deelnemer kan slechts eenmaal meedoen per Actie, tenzij anders aangegeven.
 4. Eventuele kosten voor deelname worden vermeld bij de aankondiging van de Actie.
 5. Deelnemers onder de 18 jaar dienen aantoonbaar toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende Actie. Organisator is gerechtigd het bestaan van deze toestemming te controleren. Indien blijkt dat die toestemming niet is gegeven, kan de Organisator ervoor kiezen om de prijs niet uit te keren, tenzij de deelnemer alsnog aantoont toestemming te hebben verkregen.
 6. De Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 7. Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan een Actie. De Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.
 8. De Organisator heeft het recht om een deelnemer van een Actie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 9. De Organisator is niet aansprakelijk voor de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens (telefoonnummer, e-mail- of huisadres), voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.

 

ARTIKEL 3. BEPALING EN BEKENDMAKING WINNAARS

 1. Bij de Actie wordt aangegeven hoeveel trekkingen er plaatsvinden en wanneer en hoeveel winnaars per trekking worden aangewezen.
 2. Tenzij anders vermeld, worden de winnaar(s) van de Actie op een aselecte en onpartijdige wijze aangewezen, bijvoorbeeld door een deurwaarder, notaris of computerprogramma. Bij prijsvragen waaraan een jureerbare prestatie is gekoppeld, worden de inzendingen beoordeeld door een onafhankelijke jury.
 3. Nadat de uitslag bekend is, worden de prijswinnaars daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na beëindiging van de Actie, persoonlijk op de hoogte gesteld. Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal Organisator een volgende winnaar aanwijzen op dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan in dat geval geen aanspraak meer maken op de prijs.
 4. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de Organisator toestemming om de winnaars eventueel met initialen, achternaam en woonplaats op de betreffende website of Facebook bekend te maken. Over de uitslag van de Acties kan niet worden gecorrespondeerd.

 

ARTIKEL 4. PRIJZEN

 1. Bij de Actie wordt aangegeven hoeveel en welke prijzen worden weggegeven.
 2. De prijzen worden vermeld of getoond in de Actie in de betreffende uitgave of op de betreffende website. Per deelnemer, telefoonnummer dan wel (e-mail)adres wordt slechts één prijs per Actie uitgekeerd. Iedere prijs is uniek en staat op naam van de betreffende winnaar.
 3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar voor contant geld of inwisselbaar voor een andere prijs.
 4. De Organisator stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin zij op dat moment verkeren. De Organisator zijn niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (zulks inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).
 5. Eventuele kansspelbelasting en btw die in verband met prijzen wordt betaald, komt voor rekening van de Organisator, tenzij anders vermeld.
 6. Iedere winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door de Organisator dan wel door de partij die de prijs ter beschikking heeft gesteld, worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. De Organisator is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.
 7. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie zonder opgaaf van redenen op ieder moment te beëindigen of de prijzen en/of actieperiode te wijzigen dan wel te besluiten niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of compensatie voor de deelnemers.
 8. Binnen enkele weken na de bekendmaking van de uitslag van de Actie worden de prijzen aan de winnaars verzonden of overhandigd.
 9. Mocht aan deelname aan de Actie, inzending van materiaal (foto, video, tekst of ander werk) verbonden zijn dan verklaart deelnemer:
 • bevoegd te zijn dit materiaal in te zenden en rechthebbende te zijn op dit materiaal dan wel de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het ingezonden materiaal; en
 • door deelname aan de Actie verstrekt deelnemer aan de Organisator onvoorwaardelijk een niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van de inzending (foto, video of ander werk). Dit gebruiksrecht houdt onder meer in dat Organisator de inzending in al dan niet gewijzigde vorm mag exploiteren in de breedste zin van het woord, openbaar mag maken en/of mag overdragen aan derden. De deelnemer doet jegens de Organisator afstand van alle persoonlijkheidsrechten op de inzending, voor zover dat wettelijk gezien mogelijk is.

 

ARTIKEL 5. GEGEVENS EN PRIVACY

 1. De deelnemer geeft door deel te nemen aan de Actie aan de Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen en te verstrekken aan derden die zij noodzakelijk achten voor de organisatie van de Actie en de toezending van de prijzen.
 2. De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van de Organisator, zie www.misset.com/privacy

 

ARTIKEL 6. WIJZIGING ACTIEVOORWAARDEN EN TECHNISCHE VOORZIENINGEN

 1. De Organisator kan te allen tijde deze algemene Actievoorwaarden wijzigen. Het is dan ook aan te raden om aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen.
 2. De Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van hun website(s), Facebook-pagina’s of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Organisator aan het beheer van de websites besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Acties deel te nemen.

ARTIKEL 7. KLACHTEN

Eventuele klachten of bezwaren in verband met een Actie kan de deelnemer binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan de Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan klantenservice@misset.com of per brief aan Misset Uitgeverij, Hanzestraat 1, 7006 RH Doetinchem, onder vermelding van ‘klacht promotioneel kansspel’. De Organisator zal binnen 30 dagen een correct ingediende klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.

 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) een Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de deelnemer niet aan de Organisator worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisator in het leven roepen. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden waaronder Facebook op haar website of andere technische faciliteiten. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

 

ARTIKEL 9. OVERMACHT

De Organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. De Organisator kan in voorkomend geval een alternatieve prijs toekennen.

 

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze actievoorwaarden en de Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit de Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

© 2019 Misset Uitgeverij B.V.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS VAN EVENEMENTEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(i) Bezoeker: degene die een Ticket voor het Evenement bestelt, koopt en/of reserveert;

(ii) Entreegelden: prijs van Tickets, exclusief eventuele extra kosten;

(iii) Evenement: het evenement, de beurs, het congres of anderszins dat door Organisator wordt georganiseerd;

(iii) Locatie: locatie waar het Evenement plaats vindt:

(iv) Organisator: Misset Uitgeverij B.V., (hierna: ‘Misset’), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH) Doetinchem, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72187468, BTW nummer: NL 859021166B01;

(v) Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tussen Organisator en Bezoeker inzake het tegen betaling leveren van diensten in verband met het Evenement;

(vi) Ticket: het toegangsbewijs tot het Evenement;

(vii) Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden voor Bezoekers van het Evenement dat door Misset Uitgeverij wordt georganiseerd;

(viii) Website: een door Organisator dan wel een door hem ingeschakelde derde geëxploiteerde Website waarop informatie over het Evenement te verkrijgen is en/of Tickets gekocht kunnen worden.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Organisator en de Bezoeker. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen. In zaken waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

1.3 Deze Voorwaarden gelden ook indien de Overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van een derde, die door Organisator is aangewezen als bemiddelaar bij het aanbieden, verkopen, maken van reserveringen van Tickets.

 

ARTIKEL 2. DATA, DUUR EN RECHT OP ANNULERING

2.1 Organisator stelt de Locatie, de prijs van de Tickets en de data waarop de Bezoeker het Evenement kan bezoeken per Evenement nader vast.

2.2 Indien naar het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen dan wel in geval van overmacht, kan Organisator de vastgestelde data en/of de Locatie wijzigen, dan wel besluiten het Evenement geen doorgang te doen vinden. Indien het Evenement wordt verschoven naar een andere datum blijft het Ticket geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht alsdan het Evenement niet kunnen of willen bezoeken dan is hij gerechtigd zijn Ticket in te leveren tegen restitutie van de vergoeding die op het Ticket is vermeld, of bij gebreke daarvan de vergoeding (uitgezonderd eventuele servicekosten) die Bezoeker via de Website heeft betaald. Indien het Evenement verplaatst is naar een latere datum kan Bezoeker geen aanspraak maken op restitutie van de voornoemde vergoeding als hij het betreffende Ticket niet voor de verplaatste datum waarop het Evenement plaatsvindt heeft ingeleverd.

2.3 Indien het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht moet worden geannuleerd nadat het is aangevangen, zal Organisator slechts gehouden zijn tot restitutie van een door haar vast te stellen gedeelte van de vergoeding die vermeld staat op het Ticket, of bij gebreke daarvan de vergoeding welke Bezoeker via de Website heeft betaald. Eventuele overige schade zullen niet worden vergoed. Evenmin kan de Bezoeker aanspraak maken op (vervangende) toegang tot een ander Evenement.

2.4 In geen geval heeft de Bezoeker jegens de Organisator alsdan enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden.

2.5 Alle informatie over het Evenement en de beschikbaarheid van Tickets daarvoor, die door de Organisator aan de Bezoeker wordt verstrekt, wordt te allen tijde vrijblijvend en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen verstrekt.

2.6 Speciale wensen, zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten aanzien van plaatsen geschikt voor rolstoelen en/of de begeleiding door SOHO-honden, dienen voorafgaand aan het reserveren van een Ticket per e-mail kenbaar te worden gemaakt. De mogelijkheid om deze wensen te realiseren is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van voor rolstoelen geschikte plaatsen en de mogelijkheden van de Locatie.

 

ARTIKEL 3. TICKETS EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Door reservering van Tickets door de Bezoeker door koop aan de kassa op Locatie dan wel middels andere wegen zoals via de Website komt nog geen Overeenkomst tot stand. De Overeenkomst komt pas tot stand indien en zodra de Organisator (autorisatie van) de betaling door Bezoeker heeft ontvangen dan wel indien Bezoeker bij de kassa van het Evenement een Ticket heeft gekocht en betaald.

3.2 Betaling van de Entreegelden en alle overige door Bezoeker verschuldigde kosten wordt gedaan, eventueel middels een door Organisator ingeschakelde derde, aan Organisator. Naast de aanschaf van een Ticket bij de kassa van het Evenement is aanschaf van een Ticket eveneens online mogelijk via de Website, waarbij uitsluitend betaald kan worden via iDeal of op andere door Organisator bekend te maken wijze.

3.3 De Bezoeker kan de Overeenkomst niet annuleren.

3.4 Een Ticket kan bestaan uit een door of vanwege de Organisator verstrekt document of een door of vanwege de Organisator verstrekte QR-code. De QR-code is een unieke code. Het Ticket wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

3.5 De Tickets zijn en blijven eigendom van Organisator. Het Ticket geeft de houder recht op bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Organisator mag ervan uitgaan dat de houder van dit Ticket ook de rechthebbende daarop (de Bezoeker) is. Organisator is niet gehouden ten aanzien van geldige Tickets nadere controle te verrichten. Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Organisator dan wel een door de Organisator ingeschakelde derde verstrekte Ticket. Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust derhalve op hem/haar het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.

3.6 Het Ticket dat bestaat uit een QR-code wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan Bezoeker verstrekt. De Organisator dient ervoor zorg te dragen dat dit Ticket via elektronische communicatie kan worden verstrekt en dat deze op een veilige wijze kan worden verstrekt. Organisator kan noch de vertrouwelijkheid van het verstrekte Ticket noch de ontvangst van het Ticket garanderen.

3.7 Bezoeker is gehouden om het Ticket voor het Evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, tenzij Partijen daar afspraken over hebben gemaakt, bijvoorbeeld ten behoeve van een actie waarbij Tickets worden weggegeven.

 

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Organisator is niet aansprakelijk voor (i) schade, direct of indirect geleden door Bezoeker, (ii) gevolgschade, (iii) letselschade en (iv) schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook tenzij hen ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Organisator komt.

4.2 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Organisator aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Bezoeker geleden, en door de verzekering van Organisator uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal van € 1.000,=.

4.3 Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Organisator gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Organisator, tekortschieten van door Organisator ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

4.4 Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen in de ruimste zin des woords van Bezoeker. Het betreden van de Locatie en het bijwonen van het Evenement, geschiedt door Bezoeker voor eigen risico, in die zin dat Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden of bijwonen zoals bijvoorbeeld gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke of psychische stoornissen.

 

ARTIKEL 5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEELD- EN FILMOPNAMEN

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement berusten bij Organisator. Het is Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator.

5.2 Bezoeker is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Organisator, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken, waaronder mogelijk van Bezoeker zelf, en dat Organisator deze opnamen openbaar kan (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een door Organisator uitgegeven tijdschrift en/of door haar geëxploiteerde website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van Organisator, het Evenement en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van Organisator en het Evenement).

 

ARTIKEL 6. GEDRAGSREGELS

6.1 Bezoeker wordt geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens andere bezoekers, exploitanten en Organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van Bezoeker. Bij wangedrag, is Organisator bevoegd om Bezoeker per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Organisator het recht om eventuele schade op hem/haar te verhalen.

6.2 Bezoeker is verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de Locatie, de brandweer en andere bevoegden.

 

ARTIKEL 7. PRIVACY

7.1 Organisator respecteert de privacy van de Bezoekers. Persoonlijke gegevens van Bezoekers die online een Ticket hebben gekocht, worden door Organisator dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Organisator houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

7.2 Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld bij het sluiten van een Overeenkomst of bij het plaatsen van een bestelling met als doel om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst tussen Organisator, Bezoeker, een administratie bij te houden van alle klanten waaronder Bezoekers, klanten waaronder Bezoekers naar o.a. leeftijd, geslacht en interesses te kunnen segmenteren, dan wel van hen een profiel op te kunnen bouwen, aan de hand waarvan Organisator haar Producten, diensten en aanbiedingen af kan stemmen op de behoeftes van klant waaronder Bezoeker, en om haar klanten waaronder Bezoekers aanbiedingen te kunnen doen van Organisator.

7.3 Bezoeker is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Organisator kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 7.2 en Bezoeker gaat akkoord met het Privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. www.misset.com/privacy

7.4 Bezoeker kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar privacy@misset.com of een brief te richten tot Organisator, ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

 

ARTIKEL 8. AANVULLENDE BEPALINGEN

8.1 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

8.2 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

© 2019 Misset Uitgeverij B.V.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR EXPOSANTEN EN SPONSOREN VAN EVENEMENTEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

(i) Exposant: degene die met Organisator een overeenkomst van deelname aan het Evenement heeft gesloten en heeft betaald om een Standruimte op het Evenement te houden;

(ii) Evenement: het evenement, de beurs, het congres of anderszins ter zake waarvan de Overeenkomst tot deelname is gesloten;

(iii) Locatie: locatie waar het Evenement plaats vindt:

(iv) Organisator: Misset Uitgeverij B.V (hierna: ‘Misset Uitgeverij’), statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Hanzestraat 1 te (7006 RH) Doetinchem, is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72187468, BTW nummer: NL 859021166B01;

(v) Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tot deelname dan wel sponsoring, in de vorm van een opdrachtbevestiging tussen de Organisator en Sponsor dan wel de Exposant aangaande onder andere het houden van een Standruimte gedurende het Evenement;

(vi) Promotiemogelijkheden en diensten: de in geld uitgedrukte, aan de Sponsor ter beschikking gestelde mogelijkheden om zijn product, dienst of merk ander dan met behulp van een Standruimte onder de aandacht van de bezoekers te brengen;

(vii) Sponsor: degene die met Misset Uitgeverij een overeenkomst tot sponsoring ten behoeve van het Evenement heeft gesloten;

(viii) Sponsorgelden: de volgens de Overeenkomst van sponsoring door Sponsor aan Organisator verschuldigde vergoeding voor het gebruik van de Standruimte en overige overeengekomen diensten en voor de in die Overeenkomst omschreven door Organisator verrichte en te verrichten, algemene organisatorische diensten;

(ix) Standruimte: de in vierkante meters uitgedrukte aan Sponsor dan wel Exposant ter beschikking gestelde expositieoppervlakte waarvan de locatie en de vorm door Misset Uitgeverij wordt aangegeven;

(x) Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden voor Exposanten en Sponsor van het Evenement dat door Misset Uitgeverij wordt georganiseerd.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Organisator en Exposant dan wel Sponsor. Tenzij anders bepaald kunnen derden aan deze Voorwaarden geen rechten ontlenen. In zaken waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist Organisator.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Exposant dan wel Sponsor wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.4 Deze Voorwaarden gelden ook indien de Overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van een derde, die door Organisator is aangewezen om te bemiddelen in het aanbieden en verhuren van (reserveringen voor) Standruimte.

 

ARTIKEL 2. DATA, DUUR EN ANNULERING

2.1 Organisator stelt de Locatie en looptijd van het Evenement, waaronder de data voor opbouw, houden en afbouw, per Evenement nader vast.

2.2 Indien naar het oordeel van Organisator bijzondere omstandigheden zulks rechtvaardigen, kan Organisator de vastgestelde data en/of de Locatie wijzigen, dan wel besluiten het Evenement geen doorgang te doen vinden. Onder bijzondere omstandigheden zijn begrepen marktomstandigheden en alle overige omstandigheden zoals onvoldoende belangstelling of representatief aanbod van Exposanten, onderlinge onenigheid in de betreffende branche, die na belangenafweging naar het oordeel van Organisator het welslagen van het Evenement in gevaar kunnen brengen.

2.3 Bij wijziging van de vastgestelde data en/of Locatie blijft de Overeenkomst onverkort van kracht. Indien Organisator besluit het Evenement geen doorgang te doen vinden, blijft Exposant dan wel Sponsor gehouden de in verband met zijn deelname dan wel sponsoring, op zijn verzoek door of middels Organisator gemaakte overige kosten integraal te voldoen.

2.4 In geen geval heeft Exposant dan wel Sponsor jegens Organisator alsdan enig recht op enigerlei schadevergoeding in verband met een besluit zoals omschreven in lid 2 van dit artikel doen gelden, noch kan hij vergoeding van enige gemaakte kosten van Organisator vorderen.

2.5 Deelname van Exposant dan wel Sponsor kan te allen tijde geweigerd worden bijvoorbeeld indien de factuur voor deelname niet voorafgaand aan het Evenement voldaan is.

2.6 Een inschrijving kan niet eenzijdig door Exposant dan wel Sponsor worden ingetrokken dan wel gewijzigd. Organisator kan een verzoek tot annulering van de inschrijving dan wel sponsoring inwilligen onder voorwaarde dat de betrokken Exposant een annuleringsvergoeding voldoet. Deze vergoeding bedraagt ten minste € 150,- administratiekosten bij annulering van de inschrijving na ontvangst van het inschrijfformulier; plus 75% van de deelnamekosten bij annulering tot 2 maanden voor de opbouwdag; en 100% van de deelnamekosten bij annulering minder dan 2 maanden voor de opbouwdag vermeerderd met de verschuldigde btw en eventuele aanvullende kosten.

2.7 Een verzoek tot annulering kan alleen schriftelijk per aangetekend schrijven geschieden, de datum van het inschrijfformulier is beslissend voor het tijdstip van annulering.

2.8 Indien Exposant niet in staat is deel te nemen aan het Evenement, is de Exposant bevoegd een vervanger aan het Evenement te laten deelnemen, na voorafgaand en toestemming van de Organisator.

2.9 Indien Sponsor door bijzondere omstandigheden, gelegen buiten zijn schuld, niet in staat is van de Standruimte gebruikt te maken is Sponsor bevoegd om de Overeenkomst te annuleren tot maximaal 6 maanden voor aanvang van het Evenement. In dit geval is Sponsor 20% van de totaal overeengekomen Sponsorgelden verschuldigd, alsmede de in verband met zijn sponsoring op zijn verzoek door of middels Organisator overige kosten, vermeerderd met een eventueel verschuldigde éénmalige registratiesom. Bij annulering binnen 4-6 maanden voor aanvang van het Evenement bedraagt de annuleringsvergoeding 50% van de Sponsorgelden plus overige kosten en eventuele eenmalige registratiesom. Bij annulering binnen 0-4 maanden voor aanvang van het Evenement bedraagt de annuleringsvergoeding 100% van de Sponsorgelden plus overige kosten en eventuele eenmalige registratiesom.

 

ARTIKEL 3. STANDRUIMTE

3.1 Men kan als Exposant dan wel Sponsor deelnemen aan het Evenement door zich in te schrijven op de wijze zoals door Organisator per Evenement vooraf bepaald.

3.2 Inschrijvingen worden, eventueel per sector, behandeld in volgorde van binnenkomst.

3.3 Exposant dan wel Sponsor heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de door Organisator vastgestelde Standruimte. De door Organisator vastgestelde plaats en omvang van de standruimte is bindend. Annulering kan slechts plaatsvinden op grond van artikel 2.

3.4 Bij het bepalen van de plaats en omvang van de Standruimte als bedoeld in lid 2 houdt Organisator zoveel mogelijk rekening met eventuele door Exposant dan wel Sponsor kenbaar gemaakte wensen. Organisator is echter nimmer verplicht de door Exposant dan wel Sponsor aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan Standruimte naar eigen goeddunken indelen.

3.5 Op grond van bijzondere omstandigheden te harer beoordeling, is Organisator te allen tijde vóór aanvang van het Evenement gerechtigd een aan Exposant dan wel Sponsor toegewezen plaats van de Standruimte te wijzigen. Exposanten dan wel Sponsors kunnen geen recht doen gelden op vergoeding van enigerlei schade, direct of indirect geleden in verband met het in dit lid bepaalde.

3.6 Bij de inrichting, op- en afbouw van de Standruimte dient Exposant dan wel Sponsor zich te houden aan het in deze Voorwaarden bepaalde, overige door Organisator uitgevaardigde (veiligheids-) voorschriften, de namens de Locatie uitgevaardigde voorschriften en aanwijzingen en overheids- en brandweervoorschriften.

3.7 Nutsvoorzieningen die noodzakelijk zijn bij de inrichting van de Standruimte worden door Exposant dan wel Sponsor geregeld. Specifieke wensen dienen uiterlijk 2 weken voorafgaande aan het Evenement door Exposant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de Organisator, Organisator heeft het recht specifieke wensen niet te honoreren en eventuele hieraan verbonden kosten aan Exposant in rekening te brengen.

3.8 Op het moment dat het Evenement aanvangt dient de Standruimte dusdanig ingericht te zijn dat deze aansluiten bij de uitstraling van het Evenement en de Locatie.

 

ARTIKEL 4. AANVULLENDE DIENSTVERLENING

4.1 Organisator kan ten behoeve van het Evenement aanvullende dienstverlening aan Exposant dan wel Sponsor bieden, zoals het verzorgen van diverse vormen van publiciteit en het verzorgen van diverse activiteiten. Deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de ter zake gesloten (aanvullende) Overeenkomst(en). Indien voor deze dienstverlening derden worden ingeschakeld zijn, tenzij anders bepaald, de leveringsvoorwaarden van deze derden eveneens van toepassing.

4.2 Tenzij haar ter zake opzet of grove nalatigheid verweten kan worden, aanvaardt Organisator geen enkele aansprakelijkheid jegens de Exposant dan wel Sponsor voor de levering van aanvullende diensten.

 

ARTIKEL 5. BETALING

5.1 Exposant dan wel Sponsor zijn aansprakelijk voor alle aan Organisator verschuldigde kosten die op enigerlei wijze verband houden met zijn deelneming, ongeacht of deze kosten zijn gemaakt door de Exposant zelf of door derden, handelend in zijn naam.

5.2 Ten aanzien van de Sponsorgelden geldt dat bij de opdrachtbevestiging 50% van de factuur dient te worden voldaan en 4 weken voor aanvang van het Evenement de resterende 50%.

5.3 Betaling van de kosten voor de deelname aan het Evenement, de kosten voor de huur van de Standruimte, eventuele aanvullende dienstverlening en alle overige betalingen dienen, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. De factuur voor de huur van de Standruimte wordt voor het plaatsvinden van het Evenement door Organisator aan Exposant toegestuurd. Extra faciliteiten en/of diensten worden na afloop van het Evenement aan Exposant gefactureerd.

5.4 Bij niet tijdige betaling van enig aan Organisator verschuldigd bedrag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf het moment waarop de vordering opeisbaar is geworden. Incassokosten zijn voor rekening van Exposant dan wel Sponsor waarbij de buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom.

 

ARTIKEL 6. TOEGANG TOT DE LOCATIE

Alle Exposanten dan wel Sponsors zijn verplicht om op de Locatie een speciaal daartoe aan hen door Organisator verstrekte exposantenpas te dragen. Zonder pas heeft Exposant dan wel Sponsor geen toegang tot de Locatie. Deze passen zijn uitsluitend geldig op de dag van het Evenement. De exposantenpassen wordt voorafgaande aan het Evenement door Organisator aan Exposant dan wel Sponsor toegestuurd dan wel kan door hen de dag van het Evenement bij de registratiebalie bij de entree van het Evenement worden opgehaald. Exposant dan wel Sponsor moet ervoor zorgen dat iedereen van haar bedrijf in het bezit is van een dergelijke exposantenpas voordat zij de Locatie betreden.

 

ARTIKEL 7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN BEELD- EN FILMOPNAMEN

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Evenement, de naam, de (beeld)merken en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement berusten bij Organisator. Het is Exposant dan wel Sponsor niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen en/of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator.

7.2 Exposant dan wel Sponsor is zich ervan bewust en stemt ermee in dat Organisator, beeld en/of geluidsopnamen zal (laten) maken, waaronder mogelijk van Exposant dan wel Sponsor zelf, en dat Organisator deze opnamen openbaar kan (laten) maken en/of anderszins zal (laten) gebruiken, waaronder begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het publiceren in een door Organisator uitgegeven tijdschrift en/of door haar geëxploiteerde website en/of enige andere publicatie op welk medium dan ook in het kader van promotiedoeleinden van Organisator, het Evenement en/of derden (zoals partners, adverteerders of sponsors van Organisator en het Evenement). Exposant dan wel Sponsor kan aan deze opnamen geen rechten ontlenen.

 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Organisator is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect geleden door Exposant dan wel Sponsor (bezoeker, leverancier of medewerker van Exposant dan wel Sponsor daarbij inbegrepen) gevolgschade, letselschade en schade door diefstal of verlies, vernieling of welke oorzaak dan ook tenzij hen ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of indien deze schade als gevolg van een wettelijke bepaling voor risico van Organisator komt.

8.2 Indien in rechte wordt vastgesteld dat Organisator aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade, dan is deze beperkt tot de daadwerkelijk door Exposant dan wel Sponsor geleden, en door de verzekering van Organisator uitbetaalde directe schade. Indien geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag dat in verband met de Overeenkomst aan Exposant dan wel Sponsor in rekening is gebracht en tijdig is voldaan. Organisator is niet aansprakelijk voor indirecte, gevolgschade, verlies en/of beschadiging van gegevens, winstderving, omzetderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade veroorzaakt door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van derden.

8.3 Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Organisator gelegen omstandigheden waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, ziekte van personeel van Organisator, tekortschieten van door Organisator ingeschakelde toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid, productieverbod, slecht weer, brand en explosie.

8.4 Organisator is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van goederen in de ruimste zin des woords van Exposant dan wel Sponsor.

8.5 Exposant dan wel Sponsor kunnen op geen enkele wijze Organisator aansprakelijk stellen voor eventuele verwachte bezoekers aantallen en mogelijke verkoopopbrengsten van Exposant dan wel Sponsor.

 

ARTIKEL 9. GEDRAGSREGELS

9.1 Exposant dan wel Sponsor worden geacht zich tijdens het Evenement met respect op te stellen jegens de bezoekers en Organisator. Organisator is niet aansprakelijk voor het handelen van Exposanten, Sponsors en de bezoeker. Bij wangedrag, is Organisator bevoegd om Exposant dan wel Sponsor per direct uit te sluiten van het Evenement en heeft Organisator het recht om eventuele schade op hen te verhalen.

9.2 Iedere Exposant dan wel Sponsor wordt tevens geacht om zich jegens Organisator en het Evenement op social media en in andere media met respect op te stellen.

9.3 Exposant dan wel Sponsor zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van Organisator, de Locatie, de brandweer en andere bevoegden.

 

ARTIKEL 10. PRIVACY

10.1 De persoonsgegevens van Exposant dan wel Sponsor worden opgenomen in een gegevensbestand en verwerkt door en onder verantwoordelijkheid van Organisator. Organisator zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

10.2 Organisator legt de gegevens van Exposant dan wel Sponsor vast voor de uitvoering van de Overeenkomst tot deelname dan wel sponsoring alsmede om hen te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Organisator. Vastlegging en verwerking geschiedt conform het van toepassing zijnde privacy statement zoals gepubliceerd op de website van Organisator alsmede de bepalingen van de Algemene verordening persoonsgegevens.

10.3 Exposant dan wel Sponsor is op de hoogte gesteld van en gaat akkoord met de verzameling en verwerking van persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan door Organisator kan worden gemaakt als bedoeld in artikel 10.2 en Exposant dan wel Sponsor gaat akkoord met het Privacy statement dat is gepubliceerd op o.a. www.misset.com/privacy

10.4 Exposant dan wel Sponsor kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door e-mail te sturen naar privacy@misset.com of een brief te richten tot Organisator, ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Postbus 4, 7000 BA Doetinchem.

 

ARTIKEL 11. AANVULLENDE BEPALINGEN

11.1 Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst c.q. deze Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

11.2 Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of Voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

© 2019 Misset Uitgeverij B.V.